Et bredt spekter av industriaktørene i Mo Industripark står bak høringssvaret

Sykehus med akuttberedskap helt nødvendig for Ranaindustrien

1 mars, 2019 16:34 Del Del Del

Et akuttsykehus på Mo er en sentral del av Mo Industriparks beredskap. Nærheten mellom en av landets største industriparker og det framtidige akuttsykehuset vil i tillegg styrke rekrutteringsevnen til begge miljøene.   

I dag er det rundt 2 500 arbeidsplasser i Mo Industripark, fordelt på 108 ulike bedrifter som årlig omsetter for nær 8 mrd. kroner. Disse bedriftene representerer flere ulike fagfelt og industrier: prosess- og mineralindustri, service- og leverandørindustri, energi-fangst, -produksjon og -distribusjon, offshoreleveranser og datasentervirksomhet, havbruksnæring, engineering med flere. En rekke store industribedrifter i, og i umiddelbar tilknytning til, Mo Industripark som faller inn under samtlige næringer nevnt over, står bak dette høringssvaret til den foreløpige rapporten fra den eksterne ressursgruppa.

Styrke for Helgelandssykehuset
Den eksterne ressursgruppa har i anbefalingen av Mo i Rana som stedet for det store akuttsykehuset på Helgeland vektlagt at byen framstår som det mest attraktive alternativet når det gjelder muligheten til å rekruttere personell. Dette både på grunn av at Mo i Rana har det desidert største og bredeste arbeidsmarkedet og det største fagmiljøet av Helgelandssykehusets enheter. Dette er viktig både når det gjelder sårbarhet i interimsperioden frem til et nytt sykehus står ferdig og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.

Som representanter for industrien i Rana, vil vi peke på betydningen Helgelandssykehuset har for å styrke rekrutteringsmulighetene til våre virksomheter i fremtiden – inkludert «jobb for to». Samtidig vil størrelsen og bredden på fagmiljøer i Mo Industripark være en betydningsfull styrke i rekrutteringen til Helgelandssykehuset. Ressursgruppa viser til at framtidens sykehus i stadig større grad vil etterspørre ingeniører og andre fagfolk med kompetanse innenfor teknologi, IKT, prosjektstyring, logistikk, digitalisering med mer, kompetanse industribedriftene i Rana besitter mye av.

Komplekst risikobilde
Bredden i aktiviteten blant bedriftene i Mo Industripark er kanskje vår største styrke og ambisjonene for fremtiden er å ha enda flere ulike typer næringer representert i regionen. Men bredden representerer også et komplekst bilde hva gjelder risikoen knyttet til det å drive med så mange ulike former for industriell virksomhet. For at vi skal kunne trygge også fremtidige arbeidsplasser i industrien, er et sykehus med akuttberedskap en nødvendig del av ligningen.

Arbeid i høyden eller under jord, tunge kranløft, flytende metall, gass under trykk, masser i bevegelse, høyspent strøm, kjemikalier, klemfare, høye temperaturer er noen av risikofaktorene som er en del av arbeidshverdagen for mange av våre ansatte i industrien i Rana. Både på bedriftsnivå og overordnet for hele parken, er fokuset på helse, miljø og sikkerhet helt sentralt og de ansatte og de som ferdes i industriparken er drillet på preventiv tenking for egen og andres sikkerhet knyttet til utføring av sine arbeidsoppgaver. Men med så mange ulike former for industriaktiviteter, skal man aldri undervurdere risikoen for at alvorlige ulykker kan skje. Dersom man da skulle se for seg Mo i Rana uten et sykehus med akuttberedskap, så vil det sett fra et industrielt ståsted være svært betenkelig. Sykehuset er for industriens del en viktig del av beredskapen og en uunnværlig tilleggsforsikring som må være der i tilfelle man trenger den. Derfor støtter vi opp om den eksterne ressursgruppas vurdering knyttet til akuttsykehus på Mo.

Samordnet industrivern
Flere av bedriftene i Mo Industripark er underlagt Storulykkeforskriften. I tillegg er flere pålagt å ha et samordnet industrivern som følge av risikoen forbundet med å drive med en rekke typer industriell virksomhet, hvor mange av disse er representert i Mo Industripark. Analyser av risikobildet, forebygging av ulykker, og også ikke minst hva man skal gjøre dersom ulykker faktisk inntreffer er kjernen industrivernet, som er bemannet 24 timer i døgnet året rundt. Dialog og samhandling med offentlige nødetater følges også opp jevnlig og er sentralt i beredskapssammenheng i Mo Industripark.

Fremtiden er enda mer differensiert
Hver dag gjør vi det vi kan for at våre ansatte skal være trygge på arbeidsplassen sin og at vår virksomhet skal utgjøre minst mulig risiko for Mo i Rana by som ligger i umiddelbar nærhet til industrien. Men det vi kan påvirke gjennom HMS-fokus, industrivern og sikkerhetsberedskap stopper ved gjerdene til industriparken. Den siste brikken i trygghetsbildet for industrien i Rana er sykehus med akuttberedskap på Mo. Det finnes ingen steder i Norge hvor man driver med like mye forskjellig, tung industri hvor man ikke har et akuttsykehus i umiddelbar nærhet. Mo i Rana bør etter vår mening ikke ende opp som forsøkskanin i et slikt scenario.

Avsendere:


Sendt til den 28.02.2019

 

Del Del Del