Varsel om utvidelse av planområdet i Reguleringsplan for Rana Industri- og intermodale terminal

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal

9 January, 2017 15:43 Del Del Del

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Rana Industri- og Intermodale terminal. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for utvikling av Rana Industri- og Intermodale terminal med ny dypvannskai, etablering av jernbaneterminal, ny stamvegatkomst og nye arealer for industri-, lager- og terminalvirksomhet.

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og aktuelle alternativer og planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning.

 

Informasjonsmøte den 31.01.17 i Fyrhuset Langneset den 31.01.17 kl. 18.

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 20. februar 2017 til: 

eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

 

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562

 

Varslingsbrev:

418196-1-plan-pbl-005_rev00_varslingsbrev_ks-utgave_20160401

Planprogram:

418196-1-plan-pbl-001_rev02_planprogram_horing_offentligettersyn_ks_utga

Del Del Del