The power-using industry in Nordland exported 12 billion in 2013. It is a very important industry for wealth creation and employment in Nordland.

Vi bygger framtidas omdømme i dag

16 June, 2015 10:02 Del Del Del

Vi er i dag uten tvil industribyen i nord, med solid forankring i nordnorsk virkelighet, og med ansiktet ut mot verden. Vi skal være stolte av vår innsats, ikke minst på grunn av vår fornyede kraft for en grønnere verden.

Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS.

 

Del 1.

Rana har en industritradisjon på mer enn 120 år. I april var det 60 år siden produksjonen ved A/S Norsk Jernverk startet. Gjennom disse årene har vi styrket vår posisjon som industribyen i nord, med virksomhet av regional, nasjonal og internasjonal betydning.

Prosess-, mineral-, verksteds- og leverandørindustrien vår er i verdenstoppen, spesielt i forhold til gjenvinning og klima. Dette er den styrken som vi skal bygge på framover. Det er dette som gjør oss til en levende og sterk by. Mo i Rana er industribyen, og vi vil fortsatt være det, nå inn i «det grønne skiftet».

 

Reindustrialisering

Flere faktorer spiller nå sammen i norsk og internasjonal økonomi, og det gjør det nå gunstig å øke kraften og synligheten for å initiere flere tiltak.

Grunnen til dette er kombinasjonen av flere faktorer. Viktigst er kanskje klimaproblemene som krever globale tiltak og avtaler, og lokal handling, med miljøtiltak på et bredt felt innenfor næringsliv og i daglig virksomhet.

I tillegg er det generelt sett fallende olje- og gassaktivitet, selv om denne virksomheten ennå er under oppbygging på Helgeland og i nordområdene. Fallet i oljeprisene i 2014 forsterker dette, og omstillingen innenfor olje- og gassvirksomheten gir spesielle utfordringer for Norge, som gjennom lang tid har bygd opp en avhengighet til en oljesmurt økonomi.

På toppen av dette kommer problemene i EU, som er vårt hoved eksportmarked, med å få økonomien i gang igjen og skape arbeidsplasser. EU har vedtatt flere tiltak for å styrke sysselsetting og verdiskaping, gjennom fornyet industrisatsing – reindustrialisering.

Alle disse faktorene sammenfaller slik at norsk økonomi må gjennom en større omstilling framover, og det er heller ikke tvil om at klimautfordringene forsterker dette i stor grad.

Det krever at det settes i verk «det grønne skiftet» på mange felt.

Om vi i Norge skal nå klimamålene, samtidig som vi skal klare å opprettholde norsk velferd og sysselsetting, så må andre næringer i langt større grad gis vilkår for vekst og utvikling.

Industrien i Nordland har potensialet som skal til for dette. Gjennom de siste femten-tjue årene har det skjedd en tydelig forbedring, både av klimavennlig produksjon med lavere forurensing, mer effektiv drift og langt sterkere gjenvinning av både energi og biprodukter. Industrien har vært nødt til, på grunn av tøff internasjonal konkurranse, stadig å bli mer effektiv. Det har ført til tilpasninger og endringer i langt mer miljøvennlig retning. Denne utviklingen har skutt fart spesielt de siste ti årene.

Industrien i Nordland produserer dessuten produkter som verden trenger, inn i en moderne tid og med de utfordringene vi står foran; som aluminium, kunstgjødsel, silisium, ferrolegeringer og stål. Dette er basisprodukter som verden har stort behov for nettopp for å skape en mer miljø- og klimavennlige utvikling. Dessuten utfører vi dette på en slik måte i industrien i Nordland at de globale klimavirkningene blir minst mulig, gjennom strenge krav fra miljømyndigheter, effektiv drift, gjenvinning og bruk av fornybar energi.

Det er denne styrken vi skal bygge videre på, foredle langt mer gjennom samarbeid mellom bedriftene og med forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Vi har potensial til å bli enda bedre, og det krever felles innsats og klar prioritering både fra bedriftene og fra myndighetene.

Ved å samlokalisere industri, slik vi har gjort det i Rana innenfor Mo Industripark, kan vi også utnytte miljøsatsing bedre og i langt større omfang enn om bedriftene lå hver for seg. Det blir lønnsomt å gjenvinne biprodukter, enten det er slagg, CO-gass, fjernvarme, temperert vann, eller annet. Det blir også lettere å inspirere andre, samt dele erfaringer, til energiøkonomisering, gjenvinning og miljøtiltak, også der nabobedrifter ellers er konkurrerende selskap.

Rana-industrien har startet «det grønne skiftet», og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover.

 

«Det grønne skiftet»

I Mo Industripark AS har vi gjennomført en strategiprosess, der vi har analysert sterke og svake siden hos oss selv, og de muligheter og barrierer vi ser foran oss både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som resultat har vi vedtatt en ny strategi der vi skal være langt mer utadrettet og offensiv, og der vi fastslår at framtiden krever at vi aktivt går inn i «det grønne skiftet».

Vi mener vi har et meget godt grunnlag i det som er gjort i de siste ti-femten årene i industriparken, og at dette kan samordnes, forsterkes og gis en klar og tydelig kurs.

Samtidig krever vår nye, offensive strategi at vi er aktive utenfor Rana. Vi må møte politikere, beslutningstakere i offentlig administrasjon, næringslivsledere, miljøorganisasjoner, og næringslivsorganisasjoner, både lokalt, i fylket og på nasjonalt plan. Vi må jobbe smart, skape allianser og inngå i samarbeidskoalisjoner slik at vi forsterker vår satsing for en grønnere industri og en grønnere verden.

Mo Industripark har vært en godt bevart hemmelighet, både i størrelse og hva vi driver med, selv i Nord-Norge. Dette skal vi endre framover. Derfor er vi langt mer aktiv ute og profilerer oss og Rana-industrien i de fora vi finner viktig. Vi har også økt samarbeidet med Campus Helgeland og Universitetet i Nordland, samt andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Hele vår ledergruppe deltar aktivt i dette.

Jeg har også tatt på meg vervet som styreleder i NHO Nordland, noe som gir meg en god anledning til å treffe andre innenfor næringsliv og samfunnsliv i Nordland, samt kunne bidra til å sette viktige industrisaker på dagsorden. Tilsvarende har jeg sagt ja til et engasjement for Universitetet i Nordland, gjennom Senter for industriell forretningsutvikling.

Dette er, slik vi ser det, nødvendig for å kunne leve opp til vår nye strategi.

 

Kronikken fortsetter i del 2, som handler om miljøvennlige ringvirkninger av investeringer i Mo Industripark, ungdom og ”Det grønne skiftet”, samt hvordan tiltak industrien gjør i Mo i Rana har betydning og utfordringer både lokalt og globalt.

 

Del Del Del