Senterledelsen fra SINTEF, med Anne K. Hemmingsen i spissen (i midten), har høye ambisjoner for HighEFF.

Vil bli internasjonalt flaggskip

15 juli, 2016 11:01 Del Del Del

Sintef Energis mål for det nye forskningssenteret for fornybar energi, HighEFF, er at senteret skal ta en posisjon som et internasjonalt flaggskipprosjekt og gjennom energieffektivisering skal bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

Søknaden fra ”Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future”, som fikk tildelt status som FME (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi) 26. mai i år, fikk meget god score, og var ifølge Forskningsrådet den beste av i alt 13 søknader.  Dermed er forventningene høye til at arbeidet i HighEFF etter hvert skal resultere i fremtidige innovasjoner, og bidra til norsk energiforskning, og til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig.

– Når industrien står for 41 prosent av energiforbruket i Norge, vil energieffektivisering her være et av de viktigste og mest effektive klimatiltakene vi kan sette inn. Samspill mellom industri, forskning og virkemiddelapparat på dette feltet vil øke sjansen for at Norge innfrir EUs klimamål, og effektiv energibruk er også viktig for industriens konkurranseevne, sier prosjektleder Anne Karin Hemmingsen fra Sintef Energi.

Sintef Energi er vertsinstitusjon for HighEFF. Forskningssenteret er sikret en årlig bevilgning på 25 millioner kroner i åtte år, og gir dermed grunnlag for et langsiktig forskningssamarbeid. Målsettingen er at senteret skal være en spydspiss for utvikling av energieffektive og tverrsektorielle teknologiløsninger i industrien, med følgende konkrete mål:

  • 20-30 prosent reduksjon i energibruk og 10 prosent reduksjon i utslipp av drivhusgasser
  • 15-20 nye, innovative løsninger, 6 kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN), 8 innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), 8 DEMO- og 5 EU-prosjekter som følge av arbeidet i senteret
  • 22 PhD/Post.doc kandidater, 50 MSc kandidater og 30 nye eksperter
  • 100 artikler og konferanseinnlegg
  • Bli et internasjonalt ledende senter

Nå er arbeidet med å få senteret etablert i full gang. Tirsdag 21. juni ble det arrangert en workshop for partnerne i HighEFF, hvor forventninger skulle avklares. Det var ikke vanskelig å forankre de høye ambisjonene blant samarbeidspartnerne. Alle kom til møtet med klare forventninger knyttet til samarbeidet. Samarbeid, dialog og forventningsavklaringer er nettopp nøkkelen for å lykkes. Dette ble fremhevet av flere på workshopen, ikke minst Sintef selv.

 

Høye forventninger til HighEFF fra partnerne i Nordland.

Høye forventninger til HighEFF også fra partnerne i Nordland.

 

En milepæl for partnere i nord

For samarbeidspartnerne i nord er tildelingen av FME-status til HighEFF meget gledelig. Det er første gang et forskningssenter for miljøvennlig energi har med partnere fra Nord-Norge, og er dermed en milepæl for energiforskning i landsdelen.

Forutsetningene for å oppnå gode resultater med forankring i nord er absolutt tilstede. Landsdelen har store ressurser både når det gjelder fornybar energi og industri. Nordland er et av de største kraftfylkene i Norge, med en årsproduksjon som svinger mellom 15-17 TWh. I tillegg huser fylket mange ledende industrimiljø, deriblant Mo Industripark.

– For Mo Industripark AS er tildelingen en viktig del av vårt langsiktige arbeid med FoU, bærekraft og verdiskaping, og visjonen om å bli en grønn industripark i verdensklasse, sier administrerende direktør Arve Ulriksen.

Dette sammenfaller godt med HighEFF sin visjon som er å skape en konkurransedyktig, energieffektiv og bærekraftig industri for fremtiden. Dette er en god mulighet til å styrke kompetanseutvikling og samarbeidsrelasjoner, og ikke minst få frem konkrete gevinster i form av økt energigjenvinning.

Mo Industripark har jobbet systematisk med energieffektivisering og –gjenvinning i mange år. Sentralt i dette står Mo Fjernvarme, som er Nord-Norges største produsent av fjernvarme og distribuerer gjenvunnet energi til bedriftene i Mo Industripark, næringsbygg og husholdninger på Mo.

– Vi har over flere år bygget opp infrastruktur og kompetanse på energigjenvinning fra noen av bedriftene i industriparken, men har klare forventninger til at dette forskningssenteret vil skape nye muligheter og konkurransefortrinn for mange industribedrifter både lokalt og nasjonalt. For Mo Fjernvarme vil energigjenvinning fra lavtemperert vann, samt oppgradering og nye bruksområder for termisk energi være særlig viktige tema, sier daglig leder ved Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen.

Oppbygging av industriell forskningskompetanse er en viktig målsetting i HighEFF, og også hos de nordnorske aktørene. Forskning på energieffektivitet nær på og i industrien er en forutsetning for å lykkes. At nettopp Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) ved Nord universitet er en av forskningspartnerne betyr mye for kompetansemiljøet og industrien på Helgeland. Marianne Steinmo ved SIF skal være prosjektleder på vegne av Nord universitet, som i sin doktorgrad blant annet har forsket på hva som skal til for å lykkes i samarbeidet i en FME.

– For SIF er deltakelse i HighEFF en viktig arena for å skape koblinger til industri og andre forskningsmiljøer, for initiering av nye prosjekter, samt utvikling av SIFs fagmiljø med utgangspunkt i Campus Helgeland, sier Steinmo.

Med et forbruk av elektrisk energi på 1,7 TWh årlig, i tillegg til energi fra andre energibærere i smelteverkene, står energieffektivisering og gjenvinning sentralt i Mo Industripark sitt arbeid med bærekraft. Allerede i dag gjenvinnes opp mot 400 GWh årlig. Målet er å øke dette betraktelig, og da vil forskningen og samarbeidet i det nye senteret spille en viktig rolle.

– Derfor har vi store ambisjoner, sier Arve Ulriksen. Vi er også ubeskjedne nok til å mene at Mo Industripark er et godt utgangspunkt for å få frem fortrinnene ved å satse på sterke industriklynger hvor bedriftene ligger tett, og har nytte av hverandres bistrømmer, ikke minst på energisiden. Vi har forventning om at vi kan være et interessant case i senterets arbeid, når et av områdene nettopp er grønne industriklynger. Nå ser vi fram til samarbeidet, og til å bidra i arbeidet.

 

Fakta om Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

  • Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på energi- og miljøområdet. Virkemidlene forvaltes av Norges Forskningsråd.
  • De første åtte FME-sentrene ble etablert i 2008. Disse var alle teknologiske. I 2011 fikk tre samfunnsvitenskapelige senter FME-status.
  • I år ble til sammen 1,3 milliarder tildelt fra Forskningsrådet til ordningen, og dette skal matches med privat kapital.

 

Forskningspartnere HighEFF
SINTEF Energy Research, SINTEF Materials & Chemistry, SINTEF Fisheries & Aquaculture, NTNU, NTNU Society Research, Tel-Tek, Nord universitet/Senter for industriell forretningsutvikling, Kungelige Tekniska Högskolan, Doshisha University, Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon University, University of Manchester, Shanghai Jiao Tong University, Austrian Institute of Technology.

 

Aktuelle brukerpartnere HighEFF
Statoil, Lundin, Gassco, Hydro Aluminium, Alcoa, Elkem, Fesil Group, Eramet Norway, Finnfjord, Wacker Chemie, Glencore Manganese Norway, Orkla, MARS, Vedde, Marine Harvest, Rema Franchise, Borregaard, Norfrakalk, Waterbox4Life, GE Power ESC Norway, Alfa Laval, Dorin, Obrist Engineering, Danfoss, Mayekawa, Kuldeteknisk, Carrier, Epcon, HybridEnergy, SWEP, Goodtech, Viessmann, Cadio, Mo Industripark AS, Bulk Infrastructure og Glencore Nikkelverk.

Del Del Del