De er svært opptatt av at alle skal være oppmerksom på de farer som innendørs transport representerer i lokalene til Celsa ferdigvarelager. De nye sikkerhetsprosedyrene gjelder for alle, både egne ansatte, kunder og leverandører, understreker de. Fra venstre: personal- og HMS-sjef Petter Venes Skatland, logistikksjef Hans Petter Jakobsen, planleggingssjef Bjørnar Småli, valseverksjef Frode Johan Berg, hovedverneombud Kåre Arvola, og opplærings- og HMS-koordinator Tore Aasen.

Celsa ferdigvarelager: Strenge sikkerhetstiltak

21 desember, 2013 0:45 Del Del Del

Celsa ferdigvarelager er nå i drift, og samtidig er det inn-ført nye sikkerhetsrutiner for all transport til og fra ferdigvarelageret, samt for all ferdsel i bygget.

Alle ansatte i Celsa Armeringsstål AS (Celsa) er informert om de nye sikkerhetsrutinene i forbindelse med transport knyttet til ferdigvarelageret.

– I forbindelse med innflyttingen var det behov for en slik gjennomgang, slik at alle skal være oppmerksom på de farer som innendørs transport representerer i våre lokaler. Dette er noe vi er særlig opptatt av, og som gjelder for alle, både egne ansatte, kunder og leverandører, sier logistikksjef Hans-Petter Jakobsen i Celsa Armeringsstål AS.

Det er Mo Industritransport AS (MIT) som opererer ferdigvarelageret på vegne av Celsa. De står for all lagring og innendørs transport, samt for transport av ferdigvarer fra ferdigvarelageret til kai og skrap fra kai og inn til smelting.

Allerede er det innført et «Adgang forbudt» i ferdigvarelageret for alle andre enn personell som arbeider i Mo Industritransport AS.

– Dette er et forbud som gjelder fullstendig og for alle, og om noen har oppgaver som skal utføres inne i ferdigvarelageret, så må de først melde fra og få tillatelse fra Mo Industritransport AS før de kan få adgang (telefon  75 13 63 30). Det gjelder for alle, også ansatte i Celsa Armeringsstål AS og våre andre leverandører, sier Jakobsen.

Bedre trafikkulturen

Celsa Armeringsstål AS er nå så godt som ferdig med all tilrettelegging og det meste av tiltak, og ferdigvarelaget er i full drift. Det som gjenstår er en del skilting, etablering av møteplass for vogntog som skal laste hos Celsa, samt endelig ferdigstilling av veien langs bygget. Det siste er en felles investering mellom Celsa og Mo Industripark AS, som er eier av grunnen.

Tidligere var lagerfunksjonene for ferdigvarer spredt på flere forskjellige lokaliteter, både i det gamle kamstållageret på kaia og ute på Rana Industriterminal, oppe på sentraltomta, i B-hallen, og flere andre steder. Nå lagres alle ferdige produkter inne i Celsa ferdigvarelager fram til de skal gjøres klar til uttransport til kunder.

Nede på Rana Industriterminal benytter Celsa Armeringsstål AS i alt 25.000 kvadratmeter areal til

lager. Dette er 8.500 kvadratmeter for billetslager, og resten til coil og stang. Dette er et korttidslager som brukes ved utskiping, for å få god flyt i lasting av båtene.

Med omleggingen vil mange trailere kjøre inn til Celsa ferdigvarelager, da det sendes ut 60.000 tonn armeringsstål med bil i året. Tidligere var det vanskelig å styre bilene dit de skulle hente eller levere varer.

– Nå blir dette langt bedre. Alle biler som skal hente ferdigvarer skal møte på en plass. Dette vil alle transportfirma bli grundig orientert om. I tillegg er det satt opp skilt langs veiene, det skiltes på byggene og det er montert belysning, forteller Hans-Petter          Jakobsen.

Han legger til at de skal etablere en oppstillingsplass, med meldeplass for bilene, i det sørøstlige hjørnet av ferdigvarelageret.

– Dette er et viktig bidrag til å bedre trafikkulturen i industriparken, sier Tore Aasen, HMS-koordinator i Celsa Armeringsstål AS.

Realistisk film

I opplæringsøyemed er det benyttet en film som ikke har sitt opphav fra et Celsa-verk, og her fikk alle i Celsa og i MIT se konsekvensene av en påkjørsel inne i et innendørs lager. Dette var en film der man benyttet liknende gaffeltruck som det gjøres i Celsa ferdigvarelager, og ulykken i filmen fikk fatale konsekvenser.

– Ved produksjon av stål har vi hele tiden fokus på mulige farer og jobber aktivt og hele tiden med sikkerhet. Opplæringen viste oss at trafikk også kan medføre stor fare, og spesielt ved trafikk inne i et så stort ferdigvarelager som vi har, sier Frode Johan Berg

– Filmen ble en tankevekker for oss alle, sier personal- og HMS-sjef Petter Venes Skatland.

Han forteller at situasjonen de fikk se i filmen hadde store likhetstrekk med deres forhold når det gjelder lossing og lasting.

Her ble det vist en film der en person ble kjørt ned og som omkom som følge av ulykken.

– Filmen viste også godt at dette en svært stor belastning for alle involverte, sier Frode Johan Berg.

Sikkerhet først og sist

Celsa Armeringsstål AS ønsker å være i front av bedriftene i Mo Industripark i forhold til sikkerhet, – også trafikksikkerhet.

– Det er mye tung og farlig transport i industriparken, og vi vil derfor sette ekstra fokus på dette framover, nå som det blir endret kjøre- og arbeidsmønster og økt trafikk i industriparken, sier Hans-Petter Jakobsen.

Tore Aasen legger til at de legger stor vekt på at trafikkreglene overholdes, at alle kjører varsomt og har sikkerhet som første bud.

– Vi setter pris på engasjementet til de ansatte, og vi er sikker på at når vi gjør dette i lag, alle bedriftene og alle ansatte i industriparken, sammen med våre leverandører og kunder, så vil vi også oppnå gode resultater. Derfor er det helt avgjørende at alle er med på dette, og vi ser det som en viktig faktor for å komme videre, sier Jakobsen.

Et viktig tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet er å begrense unødvendig trafikk utenfor Celsa ferdigvarelager, samtidig som de stenger for all trafikk innendørs som ikke har med lasting og håndtering av ferdigvarer å gjøre.

Et eksempel på tiltak som vil bedre sikkerheten til de ansatte i valseverks-produksjonen, er at det nå blir slutt på at vogntog rygger hele B-hallen på langs, for å laste omspolet materiale.

Et annet tiltak de har satt i verk er å sette i drift lyssignalet i porten til emnehallen (i nordvest). Videre vil alle porter som hadde åpning mot øst nå stenges, og all trafikk inn og ut av Celsa ferdigvarelager vil gå gjennom de tre portene i sørveggen.

– I enden av sørveggen vil det avsettes et bygg som skal fungere som mottak for lastebiler og vogntog, der det også vil være toalett for sjåførene. Utenfor bygget vil det bli opparbeidet en oppstillingsplass, sier Aasen.

Inne i ferdigvarehallen skal det lagres coil i C- og D-hallen.

– Jeg vil understreke at slike coilstabler kan representere fare. Det er eksempler på at coilstabler har kollapset. I tillegg er det svært mye trafikk inne i hallen, med trucker, kraner og biler som skal lastes, sier Petter Venes Skatland.

For de som skal inn i emneovnshallen, skal alltid emneovnsoperatøren kontaktes i forkant for å få tillatelse.

– Også her er det mye trafikk, med kraner og trucker, som representerer fare.

Her er det satt opp ny skilting, og informasjonen på skilt gjelder for alle, understreker Tore Aasen.

Ingen Snarvei!

Frode Johan Berg legger til at det nå er strengt forbudt å gå eller kjøre gjennom bygget, ved å bruke ferdigvarelageret som snarvei.

Alle brudd på bestemmelsene vil det bli laget avvik på. Allerede er det opprettet flere avvik. Likevel er det ikke straffereaksjonene som er det viktigste sier Frode Johan Berg.

– Vi er mest opptatt av sikkerheten. Vi har ikke råd til å få en eneste skade, langt mindre en ulykke som medfører dødsfall, sier Skatland.

De skal nå gjennomføre en risikovurdering av den nye transportmetoden. Ennå er det tiltak som må gjøres, og prosessen med forbedring av logistikken på ferdigvarer fortsetter ufortrødent.

 

De store truckene representerer stor fare, og derfor skal ingen ferdes inne i Celsa ferdigvarelager uten godkjenning fra Mo Industritransport AS.

De store truckene representerer stor fare, og derfor skal ingen ferdes inne i Celsa ferdigvarelager uten godkjenning fra Mo Industritransport AS.

 

 

Fakta om Celsa ferdigvarelager:

Det gamle Ruukkibygget har en total grunnflate på 67 000 kvadratmeter, hvorav Celsa ferdigvarelager har tatt i bruk ca. 40.000 av dem.

Celsa Armeringsstål AS har investert om lag 10 mill. kroner i bygget. I tillegg har Mo Industritransport AS investert ca. 18 mill. kroner i sine systemer, som ledd i avtalen de har som operatør.

Celsa ferdigvarelager gir svært gunstige betingelser for lagring av rustfritt stål til kundene.

2. januar 2012 startet rivingen inne i bygget.

4. juni 2012 startet forberedelsene til å etablere ferdigvarelageret.

3. september 2012 ble de første stablene med coils satt inn.

15. februar 2013 startet montering av nye porter og kraner.

21. juni 2013 startet arbeidet med å montere nye racks (stativ for å stable armeringsstang i høyden) og strømforsyning.

24. juni 2013 var nye kraner i drift og lageret fult operativt

 

Celsa ferdigvarelager, i C-og D-hallen lagres det coil. Det er nå strengt forbudt å bruke hallen som snarvei.

Celsa ferdigvarelager, i C-og D-hallen lagres det coil. Det er nå strengt forbudt å bruke hallen som snarvei.

 

Se reportasjen i pdf-format: GSnr6_2013_s1-1  GSnr6_2013_s2  GSnr6_2013_s3

Del Del Del