De største bedriftene i industriparken står alle bak mer omfattende trafikksikkerhetstiltak. Fra venstre:Gunnar Kildal, hovedverneombud Glencore Manganese Norway AS, Petter Venes Skatland, personal- og HMS-sjef Celsa Armeringsstål AS, Anne Skotnes, HMS-leder Miljøteknikk Terrateam AS, Andreas Hansen, personal- og HMS-leder Mo Industritransport AS, Terje Ditlefsen, HR-sjef Fesil Rana Metall AS, Vidar Røssvassbukt, daglig leder Transport Sentralen SA, Bjørn Arne Jensen, HMS- og KS-koordinator Momek Group AS, Gunnar Rødsjø, logistikkleder Rana Industriterminal AS, og Richard Erlandsen, sikkerhetssjef i Mo Industripark AS, MIP Sikkerhetssenter.

Farts- og dekkontroll i industriparken

21 desember, 2013 0:01 Del Del Del

Nå risikerer uvettige bilførere å få fartsbot eller bot for dårlige dekk, også inne i industriparken.

Fredag 29. november ble den første kontrollen av vogntog gjennomført i hovedporten. Det var Utekontroll region Nord, med avdelingsingeniørene Geir Steffensen og Per Oddvar Almli i Statens Vegvesen, som sto for kontrollen.

Framover vil Statens Vegvesen kunne gjennomføre flere slike kontroller, der dekk og kjettinger, samt sikring av last, blir kontrollert. De kan også gjennomføre fartskontroll inne i industriparken, der den generelle fartsgrensen er 40 km i timen.

– Blir man tatt i 65 km, så vil det svi hardt, sier sikkerhetssjef Richard Erlandsen i Mo Industripark AS, avdeling MIP Sikkerhetssenter. Han legger til at dette er ett av mange tiltak de ser seg nødt til å sette i verk for å bedre trafikkulturen i industriparken.

Bakgrunnen for de omfattende tiltakene som nå er satt i verk er økning i antall avvik knyttet til trafikk. Dette gjelder både høy hastighet, brudd på vikeplikt, feilparkeringer, og annen uvettig ferdsel der trafikanter ikke tar hensyn til den farlige situasjonen med både tungtransport, persontrafikk, syklende og gående trafikanter.

I avdeling MIP Eiendom har de fått utarbeidet en rekke forslag til nye tiltak for å bedre trafikkforholdene rent fysisk, med god hjelp av alle de større virksomhetene i industriparken. Det gjelder også bruk av fartsdumpere, oppsetting av gatelys der dette mangler, bedre skilting og merking av parkeringsplasser og gangveier, skilting av fotgjengeroverganger, med mer.

Det er også stor enighet mellom bedriftene i industriparken om å bruke avviksmeldinger som verktøy, samt å gjennomføre et strengere regime i forhold til feilparkeringer og hensetting av kjøretøy. Mer informasjon til alle ansatte i bedriftene er også et prioritert tiltak, som den enkelte bedrift skal stå for.

For alle som ikke har innkjøring, skal all godstransport som skal leveres til bedrifter i industriparken registrere seg i portvakta. Alle slike leveranser skal skje gjennom hovedporten etter registrering. Det er kun de som har særskilt tillatelse som kan benytte andre porter, understreker sikkerhetssjef Richard Erlandsen i MIP Sikkerhetssenter.

GSnr6_2013_s5i

Del Del Del