Flere initiativ for karbonfangst i Mo Industripark

21 mai, 2024 9:24 Del Del Del

I mars i år slapp Elkem og Ferroglobe Mangan nyheten om at de har inngått et samarbeid om karbonfangst, med støtte fra Enova. Dermed pågår det nå flere spennende initiativ rundt karbonfangst i Mo Industripark. Det er viktig for industriens konkurranseevne.

I januar 2023 ble verdens første karbonfangstanlegg for smelteverk offisielt åpnet i Mo Industripark (https://www.mip.no/verdens-forste-karbonfangstpilot-for-smelteverk-offisielt-apnet-i-mo-industripark/ ), med karbonfangst fra Elkem Rana. I tillegg skulle anlegget også teste karbonfangst fra SMA Mineral. At anlegget, levert av Aker Carbon Capture, testet utslippsfangst fra to ulike lokasjoner, bidro også til at dette var et unikt prosjekt.

Karbonfangst vil være avgjørende for at industrien skal kutte sine utslipp også i årene framover. Klimagassutslippene fra norsk industri er nesten halvert siden 1990, hovedsakelig som følge av teknologisk utvikling. Likevel jobber industrien videre for å kutte utslippene ytterligere. Dette er også viktig for å sikre konkurransekraften til industrien, i en verden som i stadig større grad etterspør produkter med lavere karbonavtrykk.

Prosjektene med karbonfangst har allerede ført til flere satsinger fra bedriftene i Mo Industripark. I januar i år kunne Mo Industripark melde at det er inngått en intensjonsavtale med det amerikanske selskapet Infinum, hvor en skal se på hvordan det kan produseres syntetisk drivstoff med fanget karbon og grønt hydrogen. (https://www.mip.no/infinium-og-mo-industripark-har-inngatt-samarbeid-om-e-fuel/ ) Denne typen ombruk av fanget CO2 omtales som «karbonfangst og bruk» (forkortet til CCU), og er et godt alternativ når det ikke er mulig å lagre karbonet. Det jobbes nå videre med å kartlegge hvilke utslipp som eventuelt skal inngå i denne verdikjeden.

Alternativet til å bruke fanget karbon til nye produkter, er lagring. I Norge er det tomme olje- og gassfelt i Nordsjøen som skal brukes til karbonlager. Statens CCS-prosjekt Langskip har som formål å lagre nettopp fanget CO2 fra industrielle kilder. Karbonet blir fraktet med skip til Vest-Norge, hvor gassen så føres via en rørledning til permanent lagring i Nordsjøen.

I mars i år slapp Elkem og Ferroglobe Mangan nyheten om at de har inngått et samarbeid om karbonfangst, og har mottatt 16,8 millioner kroner i støtte fra Enova for å fortsette arbeidet med å utvikle strategien og modne konseptet for fangst og lagring. Mo Industripark deltar også i prosjektet som leverandør av areal og infrastruktur. (https://www.elkem.com/media/news/article/?itemid=CEB799FA3E5A68E6 ) Elkem og Ferroglobe deler de gamle lokalene til det såkalte Råjernverket, hvor Norsk Jernverk produserte jern fra malm fram til nedleggelsen på slutten av åttitallet. Samlokaliseringen åpner dermed for nye muligheter for de to bedriftene.

Det nevnte pilotprosjektet fra 2023 viste at Elkem greide å få hentet ut hele 95 prosent av CO2-utslippene fra sine smelteovner. Oppskalert til et fullskala fangstanlegg for både Elkem og Ferroglobe, betyr dette altså en stor reduksjon i de 520.000 tonnene CO2 fra de to bedriftene i Mo Industripark.

Elkem har i tillegg jobbet med å erstatte kull med treflis som karbonkilde i sin produksjonsprosess. Dette arbeidet skal de fortsette med fram mot 2031, og en betydelig andel av CO2-utslippene deres vil dermed stamme fra fornybare kilder. I praksis betyr det at en del av det fangede karbonet i praksis tas ut av atmosfæren –altså negative utslipp.

I forbindelse med lanseringen av samarbeidet med Ferrroglobe Mangan sa verkssjef ved Elkem Rana, Frode Berg, til Rana Blad (https://www.ranablad.no/elkem-og-ferroglobe-far-16-8-millioner-til-utvikling-av-karbonfangst-i-mo-i-rana/s/5-42-1301346 ) at Elkem har som mål å nå netto null utslipp. En viktig del av denne strategien innebærer å gå fra dagens 20 prosent biokarbon til 50 prosent i 2031.

Del Del Del