- Det bør veie tungt hva kommunen mener i forhold til gruvevirksomhet i en kommune, med reguleringsplaner, konsekvensutredninger og på annen måte, mente statssekretær Eirik Lae Solberg. I den anledning trakk han fram Rana Gruber AS som en idealsituasjon, der det er et positivt samarbeid om gruvevirksomheten mellom bedrift og kommune.

Forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser har høyest prioritet

17 March, 2014 12:18 Del Del Del

– Dette er første anledning regjeringen har til å snakke om mineral-

politikken. Det er en av de mest spennende næringer vi har i Norge. Det er viktig å kunne legge til rette for ny næringspolitikk på dette feltet.

Slik var åpningsreplikken til statssekretær Eirik Lae Solberg da han holdt åpningsforedraget under GeoNor-konferansen i Mo i Rana, torsdag 30. januar.

Med bakgrunn som økonom og historiker var han også interessert i å se til historien for å trekke linjer fram til i dag, og viste helt tilbake til 1539 og den første bergordningen, som var Norges første berglov, gitt av Christian den 3. Han gikk videre via de første mineralfunn av sølv i Kongsberg i 1623, og han nevnte også jernverkseier Jacob Aall som også var en av stortingsmennene fra 1814. Aall satte sine inntekter fra bergindustrien inn som innskudd i Norges Bank, som den gang var privat. Slik var mineralnæringen også med på å bygge Norge.

Som bakgrunn for dagens mineralnæring viste Solberg til hvordan investeringene i mineralnæringen hadde skutt fart fra 500 millioner kroner i 1990 til 1000 mill. i 2008 og hele 2500 mill. kroner i 2009. Etter finanskrisen sank den igjen, og i 2011 ble det investert 1200 mill. kroner.

 

Takle fremtidens utfordringer

I foredraget trakk Eirik Lae Solberg fram både Rana Gruber, Sydvaranger og planene om oppstart for Nussir.

– Gjennomgangstonen i møter med næringen er behovet for større forutsigbarhet i rammebetingelser og raskere saksbehandling, understreket han.

Han pekte på at de i politisk ledelse av næringspolitikken har som viktigste oppgave å skape en næringspolitikk i et generasjonsperspektiv.

– Det er viktig at vi takler fremtidens utfordringer, sa Eirik Lae Solberg.

Som aktuelle saker i nærmeste framtid løftet han frem fire felt. Dette var:

– Vekstfremmende skattelettelser

– Forenkling av offentlig saksbehandling

– Mer ressurser til forskning og utvikling

– Et løft for samferdsel

– Allerede i regjeringserklæringen ble det nedfelt som første punkt å styrke konkurransekraften for norsk fastlandsindustri, sa han og mente det var mye bra i mineralstrategien som Stoltenbergregjeringen presenterte i 2013.

– Vi skal beholde det beste, og så vil vi styrke den med større gjennomføringskraft, sa statssekretæren.

For å få til dette mente han det var sentralt å få etablert bedre og mer forutsigbare rammebetingelser, noe han mente også var nedfelt i regjeringserklæringen.

I forhold til spørsmålet om sjødeponi uttalte Eirik Lae Solberg at regjeringen går for sjødeponi med god miljøovervåking.

 

Rana Gruber – en idealsituasjon

Statssekretæren mente det var et stort potensial for arbeidsplasser i Nord-Norge innenfor mineralnæringen, samtidig som han la vekt på at de også måtte ta hensyn til andre næringer.

I forhold til konflikter med kryssende interesser pekte Eirik Lae Solberg på at flere konflikter krever at man kan ha flere tanker i hodet på en gang. Her viste han til Nussir ASA, gruveselskapet som arbeider for å starte kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark.

– Når vi omtaler Nussir-prosjektet er det viktig å ta med seg at kommunen har vært positiv til dette gruveprosjektet, sa han, og nevnte også at i forhold til Arctic Golds prosjekt i Bidjovagge i Kautokeino kommune, så ble det et knapt flertall mot å støtte en konsekvensutredning av prosjektet i kommunestyret.

– Det er en tapt mulighet, og det er viktig for oss å respektere lokaldemokratiet. Samtidig er det også klart at det er stor forskjell mellom disse to prosjektene, sa han.

Eirik Lae Solberg trakk også fram et gruveprosjekt i Møre og Romsdal der kommunen har vært aktiv i konsekvensutredningen.

– Det bør veie tungt hva kommunen mener, uttalte han.

I den anledning trakk han fram Rana Gruber AS som en idealsituasjon, der det er et positivt samarbeid om gruvevirksomheten mellom bedrift og kommune.

Forutsigbarhet viktigst

Forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser er punkt én i regjeringens politikk for fremtidens mineralnæring.

Statssekretæren viste til at i dag opplever investorer og næringen at det er langdrygt og vanskelig med forskjellige syn fra forskjellige statlige etater.

-Slik vil vi ikke ha det, sa Eirik Lae Solberg, og la til at det er et skrikende behov for forenklinger og for reformer.

– Vi vil ha innspill på hvordan vi kan organisere prosessen fremover bedre og mer effektivt, også i forhold til rollen til mineraldirektoratet, sa han.

Det andre punktet til Eirik Lae Solberg var å prioritere kartlegging av mineralressurser, og han mente dette måtte intensiveres i nordområdene.

Tredje punkt var øremerking av selskapsskatt til vertskommunene.

Statssekretæren mente lokalsamfunnene skal ha mer igjen for næringsaktiviteten, i form av mer inntekt fra lokal virksomhet både når det gjelder havbruk, vannkraft, mineralindustri og annen virksomhet.

Fjerde punkt var å ivareta samiske interesser. Her viste Eirik Lae Solberg til erfaringene som Canada har i forhold til indianernes interesser, og hvordan de har behandlet dette.

– Vi må finne gode måter å samarbeide på, for gjensidig nytte, sa han.

Til avslutning understreket statssekretær Eirik Lae Solberg at han ønsker en sterk mineralnæring.

– Det vil øke interessen fra norske og utenlandske investorer. For å oppnå dette er det viktigste grepet vi nå kan gjøre å få på plass forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser, sa han.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_14

GSnr1_2014_15

 

 

Del Del Del