Mo i Rana downtown, With the sculpture "Man of the Sea" in front, and Mo Industrial Park on the hill.

Godt naboskap avgjørende for framtidsindustrien

18 desember, 2015 10:55 Del Del Del

Leder av adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS.

Gjennom flere leserinnlegg i lokale medier har det i den senere tiden vært debattert utslipp til luft fra industrien til bebyggelsen i Mo i Rana. Dette er en viktig og riktig debatt, der vi oppfatter at målsettingen er å utvikle et best mulig lokalsamfunn.

Fra vår side, i industriparken, er vårt utgangspunkt at vi skal aktivt bidra til et godt naboskap mellom byen og industrien. Det er en utfordring for begge parter at industri og by ligger så nær hverandre, en situasjon som er en konsekvens av beslutninger tatt under oppbyggingen av Norsk Jernverk og Mo i Rana for nesten 70 år siden.

Samtidig som vi har våre lokale utfordringer, blant annet med støv, så er det også store nasjonale og globale utfordringer knyttet til energibruk og klimautslipp. På dette feltet er vår industri blant de fremste i verden, med lave utslipp, energieffektiv drift, og høy grad av gjenvinning. I et globalt perspektiv er det derfor av stor betydning at den type fastlandsindustri som vi har, fortsatt kan utvikle seg og drives videre, i lokalsamfunn slik vi har det i Nordland; i Rana, Vefsn, Glomfjord og Straumen i Sørfold.

 

Utfordringen – Sett fra et overordnet perspektiv

I Mo Industripark AS har vi nylig gjennomgått en større strategiprosess. Gjennom grundige analyser mener vi det spesielt er to områder, som fra et strategisk ståsted må utløse ekstraordinær innsats i politikk og industri/næringsliv. For det første synes verden nå å være svært nært et betydelig teknologisk paradigmeskift, noe som spesielt innenfor energisektoren vil gi mange endringer framover, både i Norge og i verden for øvrig.

For det andre har verden i dag en takt i ressursbruken som ikke er bærekraftig, og menneskeskapte utslipp av klimagasser forsterker klimaendringene.

På hvilke måte vil dette påvirke oss som nasjon og lokalt i Mo i Rana? Hvilke trusler og hvilket mulighetsrom medfører dette?

Fall i både oljepris og i metallpriser for jern, kobber, med mer, har allerede ført til store endringer også i Norge. Investeringer innenfor oljesektoren er kraftig redusert, og i Kirkenes er Sydvaranger Gruve konkurs, med opp mot 1500 mennesker direkte og indirekte berørt.

EU har nylig satt seg djerve klimamål som smitter over på norsk politikk og norsk industri og næringsliv. Det stiller krav også til oss i Norge, og i forhold til konkurransesituasjonen for norsk industri.

I denne situasjonen vil det være en klar utfordring at vi evner å treffe kloke politiske og industrielle beslutninger som ikke medfører unødvendig hard belastning på privathusholdninger, kommuner, industri og næringsliv.

Ett er sikkert: Vi må være våkne for de endringer som skjer, og vi må ha vilje og evne til aktivt å være med på de endringer som er nødvendige for å sikre fortsatt verdiskapning og sysselsetting, innenfor en framtidsrettet industri.

 

Prosjekt Bærekraft

Vår ambisjon: Vi skal bli en verdensledende indu-striklynge i forhold til miljø og energieffektivitet.

Med dette mener vi at Mo Industripark skal være kjent for å sette miljøet i fokus, og her skal vi fremheve våre unike fortrinn;

–  Fornybar kraft, sikker tilgang på energi, gjenvinning av energi og avfall

–  Nordens største gjenvinningsmiljø av skrapstål

–  Miljømessig trygg deponering, gjenbruk av vann og materialer

Vi skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø og i energieffektivitet, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt. Skal vi klare å oppnå vår ambisjon vil det være sentralt at aktivitet er knyttet tett opp mot kunnskap og «Best tilgjengelig teknologi» (BAT).

I vår strategi arbeider vi innenfor tre felt. Det er energieffektivisering, resirkulering og gjenvinning, og utslipp. Dette er en konsekvens av analysearbeidet vi har gjennomført, og vi mener dette krever at vi i MIP AS, i samarbeid med de andre bedriftene i industriparken, aktivt fortsetter arbeidet med gjenvinning og miljøsatsing – og videreutvikler dette gjennom FoU-prosjekt og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vi vil med andre ord løfte opp denne satsingen til et mer omfattende og sterkere nivå. Dette kaller vi for Prosjekt MIP Bærekraft. MIP Bærekraft er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen som har vært på gjenvinning i mange år i Mo Industripark. Sintef Nord er engasjert som prosjektleder og koordinator

Vi samarbeider med Sintef, Gaia, Nordlandsforskning og Senter for Industriell Forretningsutvikling ved Nord Universitet, Rana Utviklingsselskap, Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland.

MIP AS har allerede etablert en rekke prosjekt gjennom selv å finansiere forprosjekt, ved deltagelse i etablerte forskningsprosjekt, samt at vi har sendt søknader til blant annet Forskningsrådet, Enova, EU-program og Innovasjon Norge for flere konkrete prosjekt.

I forhold til utslipp jobber vi med et prosjekt i forhold til den interne transporten i Mo Industripark, for om mulig å skifte fra diesel til hydrogen som drivstoff. Ved Rana Gruber deltar de i et større forskningsprosjekt, kalt «Nykos», som betyr ny kunnskap om sjødeponier.

Vi jobber dessuten for å få på plass «Prosjekt ITIV», som handler om reduksjon av utslipp til luft. Foreløpig har vi startet en grundig kartlegging og analysering av kilder til støvutslipp og støvnedfall.

 

Tre faser i MIP Bærekraft

MIP Bærekraft skal gå over fire til fem år. I første fase, som har startet opp, skal det etableres mellom ti og tjue forstudier og forprosjekt, og vi skal ha etablert samarbeid med FoU-aktører som kan drive disse.

I fase 2 skal det velges ut mellom tre og fem utviklingsprosjekt, der ett til to av disse skal være grenseoverskridende. I tillegg skal vi ha etablert et prosjekt innenfor pilotanlegg for gjenbruk av overskuddsmasser.

I den tredje og siste fasen er målet at vi har fått konkrete resultater i form av en til to nye industrielle etableringer, samt at det er startet opp et etablert EU-finansiert forskningsmiljø i Mo Industripark.

Ut fra vår analyse mener vi det både er riktig og nødvendig å være proaktiv både i forhold til utslipp, energieffektivitet og gjenvinning. Vi må evne å se både globale, nasjonale og regionale målsettinger i sammenheng med de lokale, og at dette må være en helhetlig og langsiktig tenkning og forpliktelse.

Vårt utgangspunkt er som nevnt at vi skal aktivt bidra til et godt naboskap mellom byen og industrien. Skal vi har troverdighet nasjonalt og internasjonalt som en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet, så krever det at vi også har tillit lokalt. Dette er to sider ved samme sak.

Med ei lokalbefolkning i ryggen, som er stolt av sin grønne industri, så vil vi også har flere titusen ambassadører som bidrar sammen med oss i arbeidet for å videreutvikle industribyen Mo i Rana til fortsatt å utgjøre det økonomiske grunnlaget for en god og trygg by å leve i, med sikker sysselsetting og gode og utfordrende jobbmuligheter.

For å lykkes i vår ambisjon som grønn industripark, så betyr det også at vi aktivt arbeider for at Mo i Rana er en grønn industriby.

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s2

GSnr7_2015s3

GSnr7_2015s1

Del Del Del