- Det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Industri 2014 er over. Hva nå?

29 oktober, 2014 8:23 Del Del Del

– Industri2014 var et viktig møtested for oss. Vi har hatt flere møter på politisk toppnivå i Norge, med statsråd Vidar Helgesen, LO-leder Gerd Kristiansen, representanter for Enova, Norsk Industri, samt en rekke andre politikere fra Storting og Nordland fylke, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Konferansen ble en meget god profilering på en nasjonal industrikonferanse av Ranaindustrien og Mo Industripark AS.

– Det har svært stor verdi å kunne fremme våre saker på slike arenaer, både på konferansen og i uformelle møter, sier Ulriksen.

Han er godt fornøyd med at Mo Industripark AS og Ranaindustrien var med å sette saker på dagsorden samt prege hvilke tema som var oppe på konferansen. Dette gjennom at Arve Ulriksen var med i programkomiteen.

 

Fokus på miljø

Et viktig tema på Industri2014 var miljø. Videre oppfølging av dette framover vil ha høy prioritet, forteller Ulriksen, som blant annet viser til rapporten «Vision 2050». Den er et «best-case» scenario for bærekraftig miljø og en strategi for å nå dette, utarbeidet av the World Business Council for

Sustainable Development (WBCSD). Rapporten er et av flere dokument som vil være bestemmende for kursen framover i miljøarbeidet, der også industriens rolle beskrives.

– Det er industribedriftene som setter kursen og som kan vise til de gode eksemplene.

Et eksempel er Elkem Salten AS der det er gjennomført et stort prosjekt som blant annet reduserer NOx-utslippene fra bedriften, og som også hadde flere andre gode miljøeffekter. Et annet eksempel er karbonfangsten ved Norcem AS.

Det er fullt mulig å kombinere en renere industri med forretningsmessig overskudd og utvikling, sier adm. dir. Arve Ulriksen.

Han ønsker også at det blir sterkere fokus på en helhetlig tilnærming, der bedrifter som gjennomfører gode miljøtiltak premieres også i forhold til markedet.

– Som eksempel vil jeg her trekke fram Celsa Armeringsstål AS, som er det reneste armeringsstålverket i Europa, der de renser både kvikksølv og dioksiner. Myndighetene stilte strenge krav til bedriften, som de klarte å imøtekomme på en meget god måte. Samtidig er det ingen av bedriftens konkurrenter som har måttet etterleve like strenge krav.

Celsa og andre bedrifter med gode miljøtiltak møter konkurrentene på den samme markedsplassen, der det ikke stilles krav til for eksempel CO2-nivå eller utslipp av kvikksølv i produksjonen, i forhold til spesifikasjoner ved anbud, og lignende, sier Ulriksen.

Han mener at her er et viktig felt der politikk og industri kan møtes, om det er politisk vilje til det, for å utvikle regelverk der produkter som er produsert ut fra miljømessige gode tiltak blir premiert for sin satsing.

– Industrien vil da kunne fortsette med videreutvikling av gode prosesser, samtidig som man unngår at bedriftene som gjør dette blir diskriminert i markedet.

Det kan gi en vinn-vinn-situasjon som er positiv både for bedriftene og for miljøet, samt for politiske prosesser i Norge. Det kan igjen gjøre de politiske prosessene sterkere, for å oppnå bedre tiltak i bedriftene samt gjøre produksjonsprosessen mer miljøvennlig, sier Arve Ulriksen.

 

Nordområdeperspektivet

Fra Rana var det en rekke deltakere med på konferansen. De er samstemmige i at det er av stor betydning å ha en slik arena i Nordland. Det er også klare tilbakemeldinger på at det nesten er selvsagt at slike konferanser avholdes i industrifylket Nordland, der nettopp kraftforedlende industri står så sterkt.

Tidligere har slike konferanser også blitt avholdt i Agder og på Vestlandet, der det også er sterke industrimiljø.

– Også ut fra et Nordområde-perspektiv er det naturlig å legge slike konferanser til Nordland.

Jeg registrerer at det er tydelig at dagens industripolitikere på Stortinget kommer nettopp fra Nordland, sier Ulriksen.

Han understreker at det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri.

Om ett år vil det bli en ny industrikonferanse i Bodø. Komiteen som sto bak årets program vil fortsette arbeidet fram til neste år, og ennå er det ikke bestemt noe tema for neste års konferanse i Bodø, høsten 2015.

– For oss i Mo Industripark er det viktig at vi er til stede for å få på plass gode foredragsholdere og et godt konsept, som også har betydning for oss i Ranaindustrien, sier Ulriksen.

Konferansen i 2014 ble oppsummert som meget vellykket, med mange deltakere, og dette er uttrykk for at tema var aktuelt og traff det industrien i dag er opptatt av. Målet var 250 deltakere, noe som ble godt overskredet. Det var representanter fra alle kanter av landet, og det viser også at det var viktig for bedrifter å være tilstede.

Mo Industripark AS vil i tiden framover fortsette arbeidet for å sette dagsorden for industrien.

– Vi skal blant annet jobbe videre med Prosessklynge Helgeland, der alle store prosessbedrifter i Mo i Rana og i Mosjøen deltar. Dette var et initiativ til et forprosjekt fra Helgeland regionråd i Vefsn, som vi straks var positive til.

Vi vil fortsette å prioritere nær kontakt med politikere på Stortinget og i fylkestinget. Målet er å øke dette arbeidet, avslutter adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side10

GSnr4_2014_side11

Del Del Del