MIP Bærekraft er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen som har vært på gjenvinning i mange år i Mo Industripark, og dette skal vi utvikle videre, der vår ambisjon er å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet!

MIP Bærekraft – et hovedsatsingssatsingsområde!

15 oktober, 2015 12:39 Del Del Del

– Mo Industripark (MIP) skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte   forsknings- og forbedringsprosjekt.

Slik har vi formulert hovedpunktet i vår framtidssatsing.

De to siste dagene i september var styret i Mo Industripark AS (MIP AS) samlet for å diskutere hvordan vi skal styrke og videreutvikle virksomheten i Mo Industripark. Vårt grunnlag er at Mo i Rana er industribyen i nord, og det vil vi fortsatt være, også gjennom de betydelige utfordringer som Norge og verden står foran. Størst av de globale utfordringene som direkte berører oss er klimautfordringen, som gjør at vi må omstille så vel industri, transport, landbruk samt forbruk for å oppnå et mer bærekraftig globalt miljø. Denne prosessen kalles «Det grønne skiftet».

Om vi i Norge skal nå våre klimamål, samtidig som vi skal klare å opprettholde norsk velferd og sysselsetting, må andre næringer enn olje- og gassnæringen i langt større grad gis vilkår for vekst og utvikling. Her er den eksportrettede kraftforedlende industrien og mineralnæringen de nærmeste, inkludert de sentrale bedriftene i MIP, sammen med havbruksindustrien. Vi ser også at eksportindustrien i Nordland har større vekst enn landet for øvrig, og prognosene sier at denne sterke posisjonen vil fortsette framover.

Med bakgrunn i denne forståelsen har vi i Mo Industripark AS vedtatt vår nye strategi, som krever at vi skal være langt mer utadrettet og offensiv. Vi slår fast at framtiden krever at vi i MIP AS, i sam-arbeid med de andre bedriftene i industriparken, aktivt fortsetter arbeidet med gjenvinning og miljøsatsing – og videreutvikler dette.

MIP er den industrielle porten til Nordområdene, og vi arbeider aktivt for å legge til rette for nye etableringer i industriparken.

Vi ønsker å vinne tillit fra lokalbefolkningen gjennom praksis, med de tiltakene vi gjennomfører, for å bli en moderne, grønn industriklynge i verdensklasse, og som byen kan være stolt av.

Et slikt omdømme trenger vi lokalt, slik at alle ranværinger kan være stolt av å bo i industribyen Mo i Rana. Vi har satt oss ambisiøse mål: Mo i Rana – byen med verdensledende grønn industri!

Vi har allerede i dag flere fortrinn, som det er viktig å bygge videre på. Det er først og fremst rikelig tilgang til fornybar kraft, som gir oss sikker tilgang på energi. I tillegg har vi etablert en omfattende gjenvinning av energi, biprodukter og avfall. I MIP har vi Norges største gjenvinningsmiljø av skrapstål. Vi har omfattende gjenbruk av vann og materialer, og vi har miljømessig trygg deponering av avfall som ikke kan gjenvinnes.

Det er dette som er grunnlaget for vår nye, sterke satsing framover; MIP Bærekraft.

 

MIP Bærekraft

MIP Bærekraft er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen som har vært på gjenvinning i mange år i Mo Industripark, og dette skal vi utvikle videre, der vår ambisjon er å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet!

MIP Bærekraft har tre hovedområder. Det er energieffektivisering, gjenvinning og reduksjon av utslipp.

Vi har også tre faser i prosjektet. Første fase er MIP Gjenvinning. Andre fase er MIP Bærekraft, mens tredje fase er MIP Sirkulær økonomi.

MIP Gjenvinning er allerede startet opp, og her skal vi gjennomføre en omfattende beskrivelse og kartlegging av nåsituasjonen, med de mange enkeltprosjektene som bedriftene i Mo Industripark gjennomfører. Denne fasen av prosjektet er ledet av Inkubator Helgeland AS.

Når MIP Gjenvinning er gjennomført i 2016, skal vi løfte dette til et felles prosjekt som er gjennomgripende for virksomhet i Mo Industripark, og til mer omfattende aktivitet på flere felt. Vi har som mål å gjennomføre flere utviklings- og forskningsprosjekt, samt etablere et pilotanlegg. Det er allerede søkt om forprosjektmidler for arbeidet med et pilotanlegg, der vi kan utforske hvordan vi kan forbedre prosessene og bearbeide bi-strømmer fra bedriftenes produksjon. Dette er ledet av Kunnskapsparken Helgeland AS.

Med dette utvikler vi vår satsing og kaller det for MIP Bærekraft.

Et viktig delmål med prosjektet er at vi etter 2018 kan løfte miljøsatsingen enda et hakk. Samtidig skal vi ha gjennomført og avsluttet flere prosjekt, samt fått en til to nyetablering knyttet til industri i Mo Industripark. Vi skal også ha etablert internasjonale forskningsmiljø, som skal gå over lang tid.

Dette kaller vi for MIP Sirkulær økonomi

Gjennom MIP Bærekraft skal vi utvikle forskning, forretningsmodell og rammevilkår som vil være en industriell definisjon på sirkulær økonomi.

 

”Det grønne skiftet”

En endring i retning av å redusere utslipp av CO2 og andre klimagasser krever stor innsats på et bredt felt. ”Det grønne skiftet” betyr først og fremst at vi endrer tankegangen, både i forhold til produksjon og forbruk.

Det er her vesentlig å se et produkts livsløp, der fotavtrykket til produktet handler om så vel råvarer som brukes i produksjonen, som selve produksjonsmåten, transport ut til forbrukere, og gjennom kundens bruk.

Skal vi klare å endre vår felles bevissthet i retning av å se nødvendigheten av ”det grønne skiftet”, så krever det aktiv handling for å fremme en best   mulig miljøvennlig produksjon og logistikk. Det betyr også at det må stilles miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, for eksempel når det offentlige skal gjennomføre store og mindre bygg- og anleggsprosjekt.

Et vesentlig poeng her er at bedrifter som etterlever høyere miljøkrav fra myndighetene skal ha noe igjen for det. Slik vil bevissthet om fotavtrykket av CO2 for det vi forbruker få miljømessige positive følger.

Når myndighetene skal bestemme miljøkrav framover, vil nettopp forbrukssiden være et viktig moment. Vi mener dette kan være et viktig bidrag til å løfte debatten. Kanskje kan det også være et tema i Paris, når man skal utforme den nye globale klimaavtalen?

Skal vi nå fram, så må vår lille stemme i den globale sammenhengen være koordinert med andres. I første omgang er det viktig å oppnå nasjonal forståelse og enighet om dette. Deretter vil det være sentralt å fremme det på EU-nivå.

 

Vi skal aktivt fortsette arbeidet med gjenvinning og miljøsatsing - og videreutvikler dette. Et av feltene er å utnytte potensialet vi har enda mer, blant annet for energigjenvinning til blant annet fjernvarme.

Vi skal aktivt fortsette arbeidet med gjenvinning og miljøsatsing – og videreutvikler dette. Et av feltene er å utnytte potensialet vi har enda mer, blant annet for energigjenvinning til blant annet fjernvarme.

«Grønn adferd»

Det finske instituttet Gaia har utarbeidet en indikator for å kunne vurdere bærekraft både for produkter, bedrifter og industriklynger. En slik indikator kan hjelpe oss med å synliggjøre forskjeller i fotavtrykket for CO2 gjennom hele produksjonslinjen og gjennom et produkts livsløp, med videre.

MIP AS har inngått en avtale med GAIA, og dette samarbeidet inngår i MIP Bærekraft. Formålet er at man gjennom å få etablert en slik indikator kan skape motivasjon for å få markedet til å handle ”grønt”, både i Europa og globalt.

MIP Bærekraft skal arbeide så vel i forhold til energieffektivisering, for å kontrollere og kommersialisere biprodukter, se på klimaeffekt i markedet, og se på fornybareffekt i markedet.

I dette arbeidet er dokumentasjon viktig, og her vil en indikator, slik GAIA utvikler, være et nødvendig virkemiddel.

I bunnen av «det grønne skiftet» må det ligge markedsinsentiver for både produsentene og forbrukerne. Mange hevder at redusert forbruk er løsningen på våre klimautfordringer. Dette vil i så fall bety både en tyngre hverdag for folk, samt redusert velferd og redusert fordeling i samfunnet, siden inntektene til staten reduseres. Skal vi opprettholde både velferd og samtidig få på plass et grønnere samfunn, så må både produsenter og forbrukere bidra gjennom kontinuerlig å forbedre produktenes miljøfotavtrykk. Samtidig må forbrukerne motiveres til å kjøpe slike produkter. Dette innebærer at måle- og kontrollsystemene må utformes og forbedres slik at vi kan stole på at produktene faktisk fører til den forbedringen som er lovet. Kontrollsystemene må være uavhengige og troverdige.

Det vil være viktig for oss i arbeidet med MIP Bærekraft å sikre finansiering til alle prosjektene som inngår i satsingen. Vi skal derfor arbeide aktivt for å få tilskudd til enkeltprosjekt fra flere hold, blant annet den nye støtteordningen, Enova, Teknologifondet, forskningsprogram, med mer.

Arbeidet vil også skje i nært samarbeid med forskningspartnere og bedriftspartnere. Gjennom dette vil verdien av den investeringen som MIP AS bruker kunne bli ti ganger mer effektiv.

I MIP Bærekraft står forskning og utvikling sentralt. Vi har allerede inngått samarbeid med   flere innenfor forskningsmiljøer, innovasjonsmiljøer og myndigheter. Det gjelder SINTEF, Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og Campus Helgeland, Kunnskapsparken Helgeland, SIVA og Inkubator Helgeland. I tillegg har vi et nært samarbeid med Nordland fylkeskommune. Dette vil bli en viktig satsing i fellesskap mellom partene.

Gjennom MIP Bærekraft skal Mo Industripark bli kjent både i Norge og internasjonalt for å sette miljøet i fokus, og dette skal vi gjøre gjennom et stort, felles løft i samarbeid med bedriftene i industriparken og med forskningsmiljøer, andre samarbeidspartnere og tilskuddsparter.

 

Arve Ulriksen

Adm. dir. Mo Industripark AS

 

Se artikkelen i PDF-format:

GSnr5_2015-1 GSnr5_2015-2 GSnr5_2015-3

Del Del Del