180904 NIN_20180904_153232

Mo Fjernvarme AS

Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.

Mo Fjernvarme er et av få fjernvarmeanlegg i landet som baserer seg helt på utnyttelse av industriell overskuddsenergi. Historisk sett har fjernvarmen i stor grad erstattet fyring med fossil olje hos kundene, og dermed spart miljøet for store utslipp av miljøskadelige gasser. Mo Fjernvarme AS har som målsetting å være CO2-nøytral, dvs. ikke bruke fossile energikilder ved produksjonen av fjernvarme. Bedriften har de siste årene investert betydelig i økt gjenvinnings- og produksjonskapasitet for å kunne dekke spisslast og avvikssituasjoner uten bruk av fossil energi. I 2021 var andelen fossil olje kun 0,6 %.

Nesten alle større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også fortau, gågate, hovedvei i sentrum samt fotballbaner snø- og isfri gjennom vinteren. I Mo Industripark mottar blant annet et fiskeoppdrettsanlegg og en fabrikk for oksygenproduksjon store mengder fjernvarme. Målt i energileveranse per innbygger, rangeres Mo Fjernvarme som et av største fjernvarmeselskapene i Norge.

Kontaktinfo og info om tilbudene finner du på nettsiden til Mo Fjernvarme AS.

Nøkkeltall

  • Produksjon: 92 GWh
  • Andel gjenvunnet/fornybart: 99,4%
  • Omsetning: 54,3 mill. kroner
  • Eies av Mo Industripark AS (60%) og Helgeland Kraft AS (40%)

Nyhetssaker om Mo Fjernvarme