Nyetableringer

Standard tilknytningsvilkår

Det er nettselskapet som er eier av distribusjonsnettet, normalt fram til første fordeling i bygget.

Ved nyetablering må strømmen måles uansett om du er ny kunde eller har fått nye lokaler. Dersom dere har en leieavtale med inkludert strøm er det mulig dere er unntatt en tilknytningskontrakt.

Alle anlegg med elektrisk forsyning skal ha tilknytningskontrakt med MIP Industrinett AS. Se vedlagte mal for standard tilknytningskontrakt.

Kontrakten skal sendes til .

Anleggsbidrag

Det er utarbeidet en egen prosedyre for anleggsbidrag.

Det er viktig at MIP Industrinett AS blir kontaktet så tidlig som mulig hvis det er aktuelt med større endringer i eksisterende anlegg eller behov for nytilknytning. Se vedlagte prosedyre.

Ta kontakt med en av MIP Industrinett AS sine prosjektledere for nærmere avklaring av behov, prosjektering og beregning av anleggsbidrag.

Permanent strømtilkobling/Inntaksbestemmelser

Det er MIP Industrinett AS sitt ansvar å legge fram forsyning til nye bygg og installasjoner. Skisse som viser standard grenseskille mellom forsyningsanlegg og kunde kan du laste ned til høyre.

I forbindelse med etablering av nye bygg eller andre installasjoner som trenger strømforsyning, er det viktig at MIP Industrinett AS kontaktes så snart som mulig.

Vi trenger å vite forventet strømforbruk, ønsket effekt, situasjonsplan, samt en plan for ferdigstillelse av bygget for å kunne starte prosjektering og utførelse av strømforsyningen.

Gravemelding og kabelpåvisning

Skal du grave må du huske å få kabelpåvisning.

Strømkabler kan være livsfarlig og du kan bli erstatningsansvarlig for skader på materiell, reperasjoner og kostnader i forbindelse med strømbrudd.

Den som graver er ansvarlig for å skaffe kabelpåvisning og sikre merking av påvist kabeltrase.

Se skjema for gravemelding og retningslinjer for graving.

Bebyggelse nær høyspentanlegg

Informasjon om avstander og elektromagnetiske felt

Alt arbeid nærmere enn 30 meter skal godkjennes av MIP Industrinett AS før byggestart.

Det også en generell byggeforbudssone for 22 kV linje på 6 meter, og for 132 kV linje på 10 meter, målt vannrett fra nærmeste faseleder. Innenfor Mo Industripark har vi både 132 kV og 22 kV linjenett.

Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Informasjonsbrosjyre fra NVE kan lastes ned til høyre.

Skogrydding

MIP Industrinett AS har ansvar for å fjerne trær som er så nær linjen at den kan skades.

Grunneiere eller andre som ønsker å drive hogst nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal ta kontakt med MIP Industrinett AS  for godkjenning før arbeidet starter. Ved skade på høyspentlinjer grunnet skogrydding, kan den som foretar hogsten bli erstatningsansvarlig.