Mo sentrum, med Mo Industripark i bakgrunnen

Om forurensning og miljø

11 desember, 2015 10:03 Del Del Del

Leserbrev i Rana Blad, av adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS.

Svar på leserbrev i Rana Blad 3. Desember 2015, av Børge Henriksen

 

Først vel jeg rette en takk til Børge Henriksen som gjennom sitt leserinnlegg utfordrer til debatt. Miljø er viktig og temaet er blitt dagsaktuelt gjennom et sterk engasjement fra miljøorganisasjoner og miljøpolitikere. Det skulle da bare mangle at ikke jeg og Mo Industripark blir utfordret på dette, og spesielt siden jeg har flagget miljø som en viktig pilar i Mo Industripark AS sin nye strategi. Utålmodigheten er på mange måter til å ta og føle på i Rana som ellers i Norge, og vi må også tilføye Europa. I Norge ser vi at denne utålmodigheten fra siste kommunevalg hvor et relativt sett ungt miljøparti får et kraftig oppsving, og ikke minst fra Paris hvor utålmodigheten til og med gir seg utslag i rene opptøyer. Vi får håpe på et godt forhandlingsresultat for å unngå fremtidig klimatrusler. Vi har også et stor ansvar for å unngå at utålmodigheten gir seg utslag i langt mer alvorlige markeringer fra frustrerte mennesker enn det vi allerede har fått se gjennom tv-bilder fra Paris.

 

Vårt lokale ansvar

I dette innlegget kan jeg selvsagt ikke uttale meg på vegne av Rana Kommune og ei heller for den enkelte bedrift i industriparken, men jeg tror jeg likevel kan nyansere bildet noe på vegne av alle aktør i Rana.

Først av alt vi jeg understreke at informasjon om utslipp fra bedrifter i industriparken, og fra industrien ellers i landet, finnes på www.norskeutslipp.no. Her publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet de årlig totale nasjonale utslipp til luft av 20 utslippskomponenter. Utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de finner sted.

Henriksen kommenterer i sitt innlegg forholdene rundt svevestøv og stiller spørsmål til hvorfor ikke de store kildene til svevestøv blir stilt til ansvar.

Sett i forhold til Mo Industripark må jeg stille følgende spørsmål – stilt til ansvar i forhold til hva?

Våre utslipp kartlegges, måles og rapporteres. Den enkelte bedrift innretter seg etter nasjonale lover, forskrifter og regelverk og tilhørende utslippskonsesjon. Her må det bemerkes at bedriftene i svevestøvsammenheng i dag overholder sine forpliktelser, dvs. at dagens synlig utslipp til luft er ikke ulovlige.

Bedriftens dilemma er imidlertid at de må forholde seg til både myndighetspålagte krav, i tillegg til folks subjektive tolkning av «licence to operate». Det siste er ikke norsk lov. Det er forventinger om forbedringer fra en befolkning som opplever ulemper av støvflukt. I denne sammenheng kan jeg opplyse at SINTEF Molabs svevestøvmålinger og andre måleprogrammer viser at vi i 2015 på flere felt kan vise til litt positiv utvikling, med reduserte utslipp både til luft og til vann. Her nevner jeg at akkumulert svevestøvkonsentrasjon for fjerde måned på rad ligger under 20 mikrogram per kubikkmeter luft ved målestasjonen, for første gang de siste fem årene. Dette skjer i et år med historisk høy aktivitet.

Uttalelsene om forverring stemmer derfor ikke. For noen er dette kanskje en fattig trøst, men for oss i industriparken viser dette at vi er på riktig vei.

 

Vi jobber daglig for å bli bedre

Nå må ikke det jeg her skriver forstås slik at jeg forsøker å bagatellisere problemstillingene. Vi har helt klart potensiale til å bli langt bedre, og det er også tvingende nødvendig siden myndighetene fra neste år strammer inn grenseverdiene for svevestøv. Jeg har også selv påpekt i Rana Blad at vi har utfordringer i industriparken med hensyn til diffuse utslipp til luft.

Jeg må også forholde meg til at forbedringene må gjøres over tid, og ikke minst tilpasses bedriftenes økonomiske virkelighet. Vår bekreftelse på at vi tar problemene på alvor er vårt strategiske prosjekt «MIP Bærekraft». I Mo Industripark AS har vi gjennom flere år arbeidet målbevisst i retning av ”Det grønne skiftet”. Nå tar vi det et viktig skritt videre. Dette prosjektet har utslipp som ett av tre viktige satsingsområder (Energieffektivisering, Resirkulering og Utslipp). Vår ambisjon er at vi skal bli blant de beste i verden på alle disse tre områdene. Det er en helt klar forutsetning at vi er like god på miljø på lokalt plan som på nasjonalt og globalt plan.

Vi har selv forventninger til at dette prosjektet skal gi merkbare resultat.

Vi skal først gjøre ferdig pågående kartleggings- og analysearbeid, dernest skal vi enes om hvilke prosjekter som er økonomisk og miljømessig forsvarlig å ta tak i først.

I dette arbeidet har vi engasjert eksterne ressurser fra ledende kompetansemiljøer innenfor miljø, som SINTEF og Nordlandsforskning, og vi legger stor vekt på å etablere solid kunnskap som grunnlag for de tiltak som skal iverksettes.

 

Mo sentrum, med Mo Industripark i bakgrunnen

Mo sentrum, med Mo Industripark i bakgrunnen

Grønn industripark – Grønn industriby

Avslutningsvis ønsker jeg å kommentere oppslagene vedrørende utslipp av seksverdig krom fra deponiet, eiet av Glencore Manganese Norway AS, inne i industriparken. Dette deponiet har materialer fra tida før 2002, altså fra avfall fra en produksjon som ikke lenger drives i Mo Industripark. Det er dessuten noe som skjedde mer enn ti år før Glencore overtok denne virksomheten.

Seksverdig krom er en alvorlig miljøgift (Kilde; www.erdetfarlig.no), og mange vil nok i denne forbindelse huske filmen om «Erin Brockovich». Denne historien omhandlet en ung advokatskretærs kamp mot en bedrift som skjulte sine utslipp av seksverdig krom. Utslippet fra deponiet i parken er ikke i nærheten av en slik miljøskandale, men vi kan likevel ikke være bekjent av slike utslipp til miljøet. Avviket til Glencore gjelder imidlertid først og fremst manglende rapportering, men rapportering i seg selv ville ikke hindret denne lekkasjen til miljøet.

Det er derfor etter min mening langt viktigere å fokusere på hva som er gjort for å hindre at denne miljøgiften lekker ut i naturen. Her kan jeg informere om at Glencore sist sommer ferdigstilte et stort prosjekt til over 20 millioner kroner hvor målsettingen var å tette dette gamle deponiet.

Dette er en jobb Glencore skal ha stor ros for. De siste målingene som er gjort fra deponiet viser ingen lekkasjer. Målingene viser også at avrenningen fra deponiet har stoppet helt opp. Dette er egentlig skikkelig gladsak for oss alle, og et eksempel på at Mo Industripark går i riktig retning.

Grønn industripark i verdensklasse er for Mo Industripark AS en viktig visjon, og den kan bli realistisk om vi arbeider sammen mot målet. Det er etter mitt skjønn viktig for oss at vi i industriparken står samlet, og at vi jobber sammen for et framtidsrettet lokalt miljø.

På veien vil det komme hendelser der det kan butte litt imot, underveis mot målet. Det skal ikke stoppe oss, men heller inspirerer oss til å gjøre det bedre.

 

Med vennlig hilsen

Arve Ulriksen

Del Del Del