Planprogram Langsetvågen Industripark

29 juni, 2017 11:24 Del Del Del

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA – Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen Industripark. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS og Westcon AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for utvikling og utvidelse av Langsetvågen industripark. Det skal planlegges for:

  • Nye næringsarealer til industri, lager og hotell/overnatting for arbeidere
  • Nye kai- og havneområder i sjø blant annet for rigger/plattformer til kai og opplag
  • Sjøareal for oppankring av rigger/plattformer
  • Småbåthavn med tilhørende anlegg i Langsetvågen
  • Oppfylling i Langsetvågen og Engentjønna med overskuddsmasser fra opparbeiding av næringsarealer. Det vil bli vurdert å regulere fyllingsarealene til dyrka mark, lager, parkeringsplass ol.

 

Informasjonsmøte 24.08.17

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Nesna Rådhus den 24. august 2017 kl. 1900.

 

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 6. september 2017 til:

eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

 

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562

Varslingsbrev: 418823-PLAN-PBL-003_rev00_Varslingsbrev

Planprogram: 418823-PLAN-PBL-001_rev02_Planprogram_horing_off_ettersyn

 

Del Del Del