Alf A. Øverli, daglig leder Rana Industriterminal AS

Slik var 2015, og utsikter for 2016

19 februar, 2016 13:50 Del Del Del

I vår første utgave av Gule Sider i år har vi, som ved tidligere årsskifter, en oppsummering av fjoråret og et blikk framover for 2016. Vi har spurt et utvalg av bedrifter følgende tre spørsmål:

 1. Hvordan oppsummerer dere virksomheten i 2015?
 2. Hvilke forventninger, mulighet og utfordringer har dere for 2016?
 3. Har dere konkrete prosjekt (ut over vanlig produksjon) som vil prege 2016?

 

Rana Industriterminal AS, ved daglig leder Alf A. Øverli

 1. 2015 var et år preget av stor aktivitet ved RIT. Tonnasje over kai ble 2,155 millioner tonn. I tillegg til jevn aktivitet hos våre faste kunder, hadde vi en god del utskipning av gassrør til Polarled, som går fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna i Møre og Romsdal. Rørene har vært en ny type gods for RIT, og dette har blitt løst forbilledlig av medarbeidere som virkelig har stått på. Den høye aktiviteten har gitt et greit økonomisk resultat for året sett under ett.

En annen viktig begivenhet som skjedde i 2015, er at de som tidligere ble leid inn gjennom Mo Losse- og Lastekontor, nå er fullt ut integrert i RITs organisasjon som fast ansatte. Dette gjør oss bedre i stand til å betjene våre kunder, samtidig som det gir nye muligheter for hver enkelt ansatt.

2. Vi forventer at 2016 skal bli et mer utfordrende år fordi det store rør-prosjektet i forbindelse med Polarled er avsluttet, og at vi dermed ikke har denne ekstratonnasjen i 2016. Dette gjør at vi tar noen grep for å sikre at butikken går rundt, og vi

gjør det på en slik måte at våre kunder og våre ansatte i hovedsak skal oppleve dette positivt. Det er også vår jobb å være en medspiller når våre kunder har nye behov, og når det er mulighet for nye etableringer som trenger effektiv logistikk. Vi håper dette arbeidet vil bidra til at våre kunder når sine mål.

3. I samarbeid med MIP AS, Mo i Rana Havn og Rana kommune vil vi fortsette arbeidet for å få realisert en dypvannskai/tungløftskai vestenfor dagens kai. Dette er en viktig utvikling som vil gi industrien nye muligheter langt inn i framtida, og det vil gjøre vår region mer konkurranse-   dyktig blant annet for nye store leveranser til offshore-markedet.

Et annet viktig prosjekt er etablering av landstrømanlegg i regi av MIP AS som vil gi skip ved kai mulighet til å slå av dieselmotoren og dermed redusere utslipp av klimagasser og partikler. Også i dette tilfellet må det på plass et offentlig/privat spleiselag for å få realisert planene.

 

Imtas AS, ved daglig leder Johannes Sandhei

 1. Vi har hatt et sunt og positivt 2015.

2. Vi har klare forventninger til lokalmarkedet, at lokalmarkedet benytter lokal leverandørindustri som finnes i Rana. Utfordringene for 2016 ligger i å ha full sysselsetting på alle våre ansatte. Fortjenestemarginen er latterlig lav, så god planlegging og stabil ordreinngang er det vi behøver for å holde oss flytende.

 1. Vi har ingen konkrete prosjekter utover det som vi antar kommer og det som vi allerede har i ordre. På byggsiden vår (stål/betongbygg) har vi en ordrereserve pr februar nesten lik vår omsetning i 2015, så her er vi godt fornøyd.

 

Verksdirektør Tommy Tunstad, Fesil Rana Metall AS

Verksdirektør Tommy Tunstad, Fesil Rana Metall AS

Fesil Rana Metall AS, ved verksdirektør Tommy Tunstad

 1. I 2015 opprettholdt vi våre lave skadetall, og gjennomførte året uten skader.

På begge våre ovner ble det i 2015 gjennomført lengre vedlikehold-stanser, men bortsett fra disse realiserte vi full drift hele året. Dette til tross for at de globale prisene på Ferrosilisium har falt kraftig. Slik det er nå har prisene falt med bortimot 30 prosent fra våren 2015 og frem til i dag. Årsaken til dette er at stålindustrien har redusert sitt aktivitetsnivå. Våre kunder er stort sett stålindustrien i Europa og Asia. Slik det er nå, er det krevende å sikre driften ved verket, men vi har mye flinke folk her, og arbeider kontinuerlig for å bli bedre på det vi holder på med.

 1. Den viktigste utfordringen vil alltid være å unngå at noen skader seg. Ut over det arbeider vi for å sikre full drift ved verket, produsere de kvaliteter som markedet til enhver tid etterspør, og sørge for at våre folk trives med å arbeide på Fesil Rana Metall.

Selv om verdens stål- og ferrolegeringsindustri for en stor del har flyttet til Asia, mener vi det fortsatt skal være mulig å

holde på med dette i Norge. Det er hoved- sakelig to årsaker til det. Den ene er at bedriften har godt kvalifiserte medarbeidere som kan det de holder på med, og som er en del av industriarbeiderkulturen i området. I tillegg er vi for vår del helt avhengig av stabil tilgang på strøm. Blir strømmen borte over lengre tid så koster det oss dyrt. Slik det er akkurat nå hjelper det også med lav kronekurs og lave priser på en del av innsatsfaktorene.

 1. Hele året gjør vi kontinuerlige for-   bedringer i form av HMS-investeringer der det er behov for det. Ut over det blir det ingen større prosjekter i 2016. Vi planlegger full drift på ovnene hele året, og tar kun ut ovnene for kortere vedlikeholdstanser på noen timers varighet. For å henge med i den globale konkurransen må vi uansett arbeide hele året med forbedrings- og utviklingsprosjekter, slik at det blir mulig å fortsette med industri- produksjon i Rana.

 

Adm. dir. Wiggo Dalmo, Momek Group AS

Adm. dir. Wiggo Dalmo, Momek Group AS

Momek Group AS, ved adm. dir. Wiggo Dalmo

 1. Momek-konsernet har hatt sitt aller beste år med gjennomføring av flere store industriprosjekter både innenfor sin landbaserte- og Olje & Gass-virksomhet. Det er levert   mange prosjekter

til nøkkelkunder innenfor svensk gruveindustri, norsk vannkraft-   industri samt til teknologikunder, som blant annet FMC Technology og General Electric.

 1. Momek vil fortsette å bygge på sin posisjon både innenfor sin landbaserte- og Olje & Gass-virksomhet. Et viktig fokusområde første halvår av 2016 er å få levert samtlige multi- phase-meter til FMC Technology til rett tid, kost og kvalitet.
 2. Utover det å fortsatt fokusere på å skape god underliggende drift i alle våre datterselskaper kommer vi til å ha fokus på Momek sine tre kjerneverdier Lyst, Mot og Ansvar.

 

 

Rana Gruber AS, ved adm. dir. Kjell Sletsjøe

 1. Et svært vanskelig år med fortsatt dramatiske fall i jernmalmprisene. Dog har Rana Gruber satt nye produksjons- og effektivitetsrekorder i alle avdelinger.
 2. Vi forventer et svært vanskelig år, ikke minst likviditetsmessig. Håpet er at prisene vil bedres noe, at nye produksjonsrekorder nås og at kommunen etterlever dommen og gjør opp for feilaktig innbetalt skatt
 3. For å styrke likviditeten selger vi kontorbygget vårt, aksjer i MIP AS og andre eiendeler. Vekstplaner utover dette er det lite rom for.

 

Adm. dir. Eigil Dåbakk, SINTEF Molab AS

Adm. dir. Eigil Dåbakk, SINTEF Molab AS

SINTEF Molab AS, ved adm. dir. Eigil Dåbakk

 1. Fjoråret var i flere henseende et bra år for SINTEF Molab. Totalt sett nådde vi inntektsmålene våre, og hadde framgang innenfor olje- og gassektoren til tross for de vanskelige tidene på dette området.  Vi økte våre markedsandeler og leverte gjennom våre norske kunder til flere feltutbygginger i utlandet. Samtidig vokser vi stadig på miljøområdet og er desidert størst i Norge på utslippsmålinger fra norsk industri.
 2. 2016 vil bli et krevende år for mange av våre kunder og dermed også for oss. Å beholde og utvikle posisjonen innen olje- og gassindustrien, samtidig som vi klarer å levere godt til øvrig landbasert industri, er viktig. Leveranser innenfor ulike områder på miljø, som luftanalyser, utslippsmålinger, vannmålinger m.m. er et stadig viktigere område for oss, der vi leverer til kunder over hele landet, og her forventer vi en videre vekst i 2016.
 3. Vi må bli bedre til å levere mer for mindre. Derfor arbeider vi med å bli bedre på å drive mer kostnadseffektivt og innfører etter hvert LEAN i hele organisa-     sjonen. Hensikten er selvfølgelig ikke LEAN i seg selv, men resultatene som følger av det. Videre vil vi ferdigstille arbeidet med et nytt produksjonssystem som vil hjelpe gi bedre flyt i produksjonen vår.

 

 

Miljøteknikk Terrateam AS (MTT), ved daglig leder Jens Rønning 

 1. 2015 er det året med størst aktivitet i MTT. Aldri før har det vært tatt imot og behandlet mer avfall.  Samtidig så er det gjort en stor jobb med å oppgradere hele anlegget i bedriften.
 2. Vi forventer at 2016 blir volummessig på samme nivå som 2015. Som følge av at vi har en betydelig omsetning mot olje-/gassmarkedet så blir det spesielt spennende å følge utviklingen i oljepris og utviklingen i aktivitet i dette markedet.
 3. Vi ser på mange muligheter for å utvikle bedriften videre. Som følge av den offensive satsing Mo Industripark AS har innenfor miljøsiden ligger det mange muligheter for oss. Her ligger det en gjensidig mulighet ved at MTT styrker MIP AS sine muligheter gjennom vår unike prosess for behandling og deponering av avfall fra industrien.

Adm. dir. Bjørn Ugedal, Glencore Manganese Norway AS

Glencore Manganese Norway AS, ved adm. dir. Bjørn Ugedal

 1. For Glencore Manganese Norway AS har vi lagt bak oss et godt driftsår. Prosessforbedringer oppnådd gjennom systematisk forbedringsarbeid de seneste årene har gitt oss en god plattform driftsmessig med generelt gode driftsresultat. Miljøprestasjonen til bedriften bedres gradvis, både med tanke på utslipp til luft og vann. Også det endelige punktum for lukkingen av deponi 2.1 er satt, hvor resultatet er bra med så godt som eliminerte utslipp av miljøgifter fra sigevannet i deponiet. Hva angår sikkerhet og skader har vi lagt bak oss et nytt år uten skader på egne ansatte, men et par alvorlige hendelser med innleide firma har gjort at vi øker fokuset på innleide samarbeidspartnere mht sikkerhet og har utviklet bedre systemer for å ivareta dette. I Glencore skal vi ivareta sikkerhet og velvære for våre innleide ressurser i like stor grad som for våre egne ansatte.
 2. 2016 blir et spennende år for Glencore. Foruten fokuset på sikkerhet, vil bedriften motta revidert utslippstillatelse med skjerpede krav til miljøprestasjonen. Dette er et resultat av en lengre prosess sammen med Miljødirektoratet og andre verk i samme bransje som oss. Vi har tro på at den nye utslippstillatelsen vil føre til at Glencore vil befeste sin stilling som et av verdens reneste verk i sin bransje! I 2016 vil vi også gjennomføre prosjektet med ombyggingen av vår gamle Ovn 1. Prosjektet vil ha gjennomføringsfase fra september til november og føre til at vi får realisert vårt mål om en energigevinst tilsvarende 30 GWH per år! Dette blir en milepæl for oss og vil gi oss et grønnere produkt samtidig som verket styrker sin konkurransekraft utad.
 3. Foruten prosjektet med Ovn 1 vil Glencore jobbe videre med å se på muligheter for resirkulering av våre biprodukter, jobbe frem og gjennomføre tiltak som vil føre til lavere energiforbruk og bedre energiutnyttelse ved bedriften. Vi har også en del forbedringer med hensyn til indre miljø som vi forventer vil gi effekt i løpet av 2016.

 

Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

Mo Industripark AS, ved adm. dir. Arve Ulriksen

 1. Usikkerheten innenfor olje- og gassindustrien har ført til uro i flere markeder, som på-virker oss i Mo Industripark. Dette så vi ikke minst ved avslutningen av produksjonen ved Wasco Coatings Norway AS, etter at de ferdigstilte ordren til Polarled / Aasta Hansteen-plattformen, og ikke vant ordren til Johan Sverdrup-feltet.

Det er likevel godt å konstatere stor aktivitet ved de fleste bedriftene i Mo Industripark, til tross for at det er lave priser internasjonalt for en rekke av ferdigproduktene som leveres herfra.

I 2015 kom vi et langt steg videre med vårt omfattende prosjekt «MIP Bærekraft». Vi har også klart å nå ut med våre budskap på en god måte, og vi har blitt lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Det viser blant annet de mange besøk vi har mottatt gjennom hele året fra politisk hold og fra industri, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

Vår satsing på nye forretningsområder går framover, og det er gjort betydelige framskritt gjennom 2015.

Hybelhusene i Blåbærveien er ferdig sanert, og vi har kommet godt i gang med utviklingen av nye industriarealer.

 1. «MIP Bærekraft» går nå inn i en ny fase, med konkretisering av forsknings- og utviklingsprosjektene, innenfor energigjenvinning, materialgjenvinning og utslippsreduserende tiltak.

Vi har også stor tro på at vi i år skal få betydelige framskritt på arbeidet med etablering av nye selskap, som blant annet aktiviteter i regi av med Arctic Circle Data Center AS. Samtidig ser vi med uro på all støy som er forårsaket i det internasjonale markedet på grunn av det sterke prisfallet internasjonalt innenfor olje- og gassnæringen og mineralnæringene.

 1. I 2016 sluttfører vi saneringen av de eldre bygningene i Blåbærveien, med AGAs gamle produksjonsanlegg.

Vi håper også på framgang i utviklingen av vår etablering på Langsetvågen i Nesna kommune, samt prosjekteringen av dypvannskai ved Rana Industriterminal.

Det er også flere prosjekt som vi arbeider med, og som vi vil få avklaring på i løpet av 2016.

 

Les eller last ned artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s4 GuleSider_1_2016_s5 GuleSider_1_2016_s6 GuleSider_1_2016_s7 GuleSider_1_2016_s8

Del Del Del