- Vi tar sikte på å overoppfylle Nasjonal Transportplan, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fra venstre: varaordfører Allan Johansen, ordfører Kai Henriksen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og statssekretær Bård Hoksrud.

Tre ministre på ni dager

19 april, 2014 22:37 Del Del Del

Mo i Rana hadde tre ministerbesøk på kort tid i mars. For to av de tre var det naturlig med et besøk til virksomheter i Mo Industripark.

Først ute var olje- og energiminister Tord Lien, den 24. mars. Dagen etter kom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og ei uke deretter kom finansminister Siv Jensen. Oppmerksomheten fra øverste politiske hold har absolutt vært positiv, i tillegg til at industri og næringsliv ble langt bedre kjent med de politiske føringer som den nye regjeringen legger opp til.

Tord Liens besøk var direkte knyttet til leveransene til Aasta Hansteen-plattformen, med coating av rør ved Wasco Coatings Norway AS og produksjon av sugeankrene ved Momek Fabrication AS. Det var derfor naturlig at Lien fikk besøke produksjonsanleggene til disse to bedriftene etter et gjensidig informasjonsmøte med inviterte bedrifter.

Solvik-Olsen presenterte veipakke Helgeland for et åpent pressemøte i kommunestyresalen, i tillegg til at han fikk tid til en kort tur opp til Hauan, lokaliseringsstedet for Polarsirkelen lufthavn.

– Vi mener det er viktig at vi hører på hva lokale aktører har å si om saker, sa Solvik-Olsen.

Gule Sider omtaler besøket til finansminister Siv Jensen i en egen artikkel, og her gjengis en del av de politiske føringene som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte ved sitt besøk.

 

En region i vekst

Ketil Solvik-Olsen pekte på betydningen av et nært samarbeid mellom næringsliv og samfunn for å få bedre vekstkraft i næringslivet. Her viste han blant annet til eksemplet Nussir.

– Jeg er glad for vedtaket i regjeringen om å starte gruvedrift av Nussir i Finnmark.

Gruvedrift er en viktig del av næringsvirksomheten i lokalsamfunnet, og for oss er mineralstrategi viktig. Det vil være krav på miljøsiden ved mineralsatsing, men vi vil ikke stoppe næringen, sa Solvik-Olsen.

Han understreket også at vi ikke kan ha en nasjonal miljø- og klimapolitikk som ikke ser på den globale virkningen av særnorske bestemmelser. Her mente han spørsmålet om bruk av gass i forhold til kull er en slik sak, og han sa vi må ta i bruk de ressursene som er minst miljøbelastende, totalt sett, i et globalt perspektiv.

Samferdselsministeren var også optimistisk på vegne av Helgeland. Han sa han tror det vil bli en enorm vekst i økonomien i regionen på grunn av oljevirksomheten.

– Det er svært store muligheter i denne regionen. For næringslivet er god infrastruktur viktig, som havner, vei, flyplass og jernbane.

På dette området har regjeringen store ambisjoner, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han mente at å bedre veinettet vil styrke konkurransekraften i regionen, blant annet gjennom at det blir et større arbeidsmarked.

– Vi har gått gjennom proposisjonen for E6 Helgeland. Denne skal vedtas i Stortinget før sommeren. Det er et langt og viktig prosjekt. Nå skal det brukes 5 milliarder kroner på vei fra Nord-Trøndelag-grensen og til Saltfjellet. Helgeland Nord er det første av tre prosjekt, sa Solvik-Olsen.

Han la vekt på at de mener det er viktig å redusere satsene, også for å redusere kostnadene for lokalt næringsliv.

– FrP er mot bompenger, men når vi ikke har flertall for dette synet, mener vi det er viktig å begrense virkningene, sa Solvik-Olsen

Regjeringen etablerer også en ny utbyggings-    strategi. For veipakke Helgeland er det ti delstrekninger, og de vil sette det opp som én kontrakt, slik at man samler ansvaret en plass. Samtidig knytter de opp 15 års vedlikeholdsansvar for kontrakten, som de mener vil gi en mer rasjonell utbygging.

Her nevnte Solvik-Olsen at det er meget god erfaring for dette fra et prosjekt mellom Lillesand og Kristiansand.

– Det er mer ansvar for utbygger når man kobler utbygging og vedlikehold sammen.

Jeg gleder meg veldig mye til å se dette prosjektet skride fram, sa han.

Proposisjonen om E6 Helgeland ble fremmet i regjeringen fredag 28. mars. Tirsdag 1. april ble den lagt fram for Stortinget. En tommelfingerregel i norsk politikk er at når en sak fremmes før påske, så blir den behandlet i Stortinget før sommeren.

Større helhetlig planlegging

Han presenterte også samferdselsdepartementets arbeid for å få til en bedre helhetlig virkning mellom vei, bane, fly og skipstrafikk. Nå er alle disse fire feltene for første gang samlet under ett departement.

– Det er viktig å få mer godstrafikk over på jernbane. Vi har satt i gang et stort prosjekt for å bedre sikkerheten på veiene, og vi vil ha mer gods over fra vei til bane. Om man bedrer regulariteten på jernbanen, så sikrer man at flere velger jernbanen framfor vei. Å bedre vedlikeholdet ved jernbanen gir bedre regularitet, sa han.

Det andre feltet han trakk fram var å styrke skipsfarten.

– Ved å få mer gods på kjøl blir det færre trailere på veiene. Vi jobber nå med nasjonal havnestrategi. Vi må samarbeide bedre mellom havner, få bedre regularitet og bedre økonomi, sa Solvik-Olsen.

Han understreket at regjeringen mener det er viktig med politisk avklaring mellom ulike departement tidlig i prosessene, slik at man kan kutte ned på behandlingstida.

– Vi må være enig før planlegging starter, for eksempel om traseer og en del andre spørsmål, gjennom tverrdepartementale utvalg på politisk nivå, sa han, og la også vekt på at han vil innføre at de tallfester ressursbruk ved planlegging og hva en mulig utsettelse kan få av kostnader, for gjennom dette å fremskynde prosjekter.

– Vi jobber med en godsanalyse, som skal legges fram før sommeren. Den vil få betydning for hvilke prosjekt vi skal prioritere framover. Jeg er klar over problemstillingene knyttet til Nordlandsbanen.

Det er det vi kan si nå, sa Ketil Solvik Olsen.

For øvrig kom han inn på regjeringens mål om å etablere et statlig jernbaneselskap, som blir lik veiselskapet.

– Utfordringen på jernbanesida er finansiering, da det er mindre og færre brukere til å få inntekter fra. Det krever at Staten går inn med mer egenkapital, sa han.

 

Regjeringens ”veipakke” for Helgeland Nord er denne:

–                Regjeringen bevilger 300 mill. kroner. Bompengeandelen blir da redusert til 330 mill. kroner.

–                De fjerner 45 mill. kroner i kostnader gjennom prosjektets levetid.

–                De reduserer bompengesatsene med 25 prosent, til 11 kroner for passering.

–                De bidrar også til å redusere rentekostnadene i prosjektet.

–                De vil ha et statlig bompengeselskap for å redusere kostnadene for drift av eksisterende og nye bompengestasjoner.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side6_2014

GSnr2_side7_2014

Del Del Del