What is happening in the US and elsewhere in the world is affecting us who live in Nordland and Helgeland. Therefore, we must make sure that we position ourselves and can be heard, in order that we can influence and guide our own future.

Vi må være dyktige i vår endringskultur

27 februar, 2016 14:13 Del Del Del

Leder av adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

 

Er vi endringsvillig? Ser vi muligheter og potensial i det nye som kommer? Er vi villig til å gjøre de nødvendige endringer i egen bedrift for å stå rustet for framtida?

Temaet ved NHOs landskonferanse, både nasjonalt og i regionene, har vært vår endringskultur.

Vi ser bare begynnelsen av det store behovet for endring i arbeidslivet, og da vil vår endringskultur settes skikkelig under lupen.

I Mo i Rana er vi stolt av at vi lyktes med den store omstillingen som startet med Stortingsvedtaket i 1988. Vi sier vi har omstillingskompetanse, og at dette er et av våre fortrinn.

Denne omstillingskompetansen må vi nå fornye og videreutvikle. Vi må etablere en ny endringskultur, som har rom for kontinuerlige forbedringer.

 

Digitalindustrien kommer

Framover vil vi se store endringer i samfunnet. Dette gjelder på et bredt felt. Det gjelder industri, reiseliv, finans og bank, og også tradisjonelle næringer og offentlig virksomhet.

Vi blir utfordret av den sterkt voksende digitale industrien, på svært mange felt. Klimautfordringen vil også sette spor, der «Det grønne skiftet» vil påvirke oss på en rekke felt.

Spørsmålet er da om vi er rustet til å møte disse utfordringene? Er vi rustet for å møte endringsbehovet med styrking av den infrastrukturen vi vil trenge framover, på alle felt, som blant annet styrket fibertilgang, bedre havner, større flyplass, bedre logistikk, og så videre?

På mange områder vil «Det grønne skiftet» og de nye industriene virke tett sammen. Klimautfordringer og befolkningsvekst i byene skaper etterspørsel etter smart teknologi, som kommer til å endre livet i byene de neste årene. Roboter, 3D-printing, intelligente sensorer, nanoteknologi innenfor medisin og mange andre felt, samt førerløse biler, båter og trailere. For få år siden var mye av dette kun en fremtidsfiksjon, nå er det realiteter. Vi er i ferd med å bli kjent med begreper som BigData og «Tingenes internett» – der konsekvensene av begrepene vil gi oss nye AHA-opplevelser og overraskelser både på jobb og i fritid i månedene som kommer. Vi ser allerede at den virtuelle virkeligheten smelter sammen med den fysiske virkeligheten.

På få år har en rekke nye teknologier modnet, og andre har fått sitt gjennombrudd. Det er en eksplosiv utvikling, og vi ser at samvirkningen mellom disse vil gi helt nye muligheter som vil forandre samfunnet.

Energieffektive løsninger og lavutslippsløsninger tvinger også fram ny innovasjon, og også ytterligere effektiviseringer innenfor dagens næringsliv og offentlige tjenestetilbud.

Vi er svært produktive og effektive i Norge, blant annet fordi vi er dyktige til å samarbeide. Den norske og nordiske modellen kalles gjerne for trepartssamarbeid, der næringsliv, yrkesorganisasjoner og myndigheter / politiske organer samarbeider godt på alle plan.

Vi tåler enda mer samarbeid, og vi tåler at dette trepartssamarbeidet blir mer robust til å takle omstilling og endring.

Det er ikke alle land som har denne muligheten.

Den digitale industrien og endringene i teknologi og tjenestetilbud stiller helt nye krav til oss, og det kan være utfordrende på mange felt. Hvor fort kan vi få på plass nasjonale regelverk for den nye industrien som vokser fram. For eksempel er ikke skattesystemet tilpasset de nye næringene, og lov om arbeidsmiljø har også store utfordringer i forhold til dette, blant annet fordi flere jobber hjemme og mer fleksibelt.

Det nye arbeidslivet vil måtte påvirke trepartssamarbeidet, og det må finne sin nye form, slik at vi fortsatt kan beholde vår konkurransekraft med et effektivt og produktivt arbeidsliv.

 

Kompetanse i endring

Dette stiller store krav til skoleverket. Vi ser allerede i dag at endringer skjer så raskt at man i en del tilfeller ikke rekker å trykke opp nye lærebøker som er tilrettelagt den virkeligheten den skal beskrive, fordi virkeligheten endrer seg så fort!

Fra et næringslivssynspunkt er det svært viktig å tilpasse og utvikle skoleverket i pakt med de raske endringene som skjer i verden utenfor skoleverket. Det er blant annet viktigere enn noen sinne å utvikle nye IT-strategier. Det er også svært viktig at skoleverket, på alle nivå, kan bidra til å øke kompetansen innenfor kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid i hverdagen, og særlig kompetanse i endringskultur.

Et perspektiv kan være at vi for bare 20 år siden var i dataens barndom. Få bedrifter og offentlige organer hadde egne hjemmesider. Nyheter var noe vi fikk gjennom aviser, radio og TV, og ikke på nettet. Internett var ikke allemannseie, og sosiale medier med Facebook og Twitter var ukjente begrep. Lagringskapasitet på 1 GB ble ansett som svært mye, og i dag har vi minnepenner med 32 GB med oss i lomma.

Den store omstillingen i Mo i Rana skjedde for øvrig i stor grad uten hjelp av digitaliserte tjenester.

 

Utnytte fortrinn

Hvilke forventninger har vi så til framtiden? Hva tror vi?

Fra vårt ståsted er vi sikker på at en rekke behov fortsatt må dekkes av produkter og tjenester der vi i Nordland i dag har en sterk posisjon. Det vil fortsatt være behov for mineraler og metaller, mat og energi, for teknologi og utvikling. I en verden i stadig endring, og endring i et stadig raskere tempo, så vil de feltene der vi allerede er sterke også i framtiden være viktig for sysselsetting og verdiskapning, og for å møte behovene som framtiden har for mat, teknologi, og tjenester. Og trolig blir det enda viktigere enn i dag.

Vår hovedjobb framover er å bli dyktige til å endre oss gjennom gode endringskulturer i bedriften vår, i skolen vår, i byen vår; – slik at vi kan utnytte våre fortrinn for å sikre bosetting, velferd og sysselsetting i Nordland – i Mo i Rana. Det gjelder oss alle.

Hvis vi skulle peke på ett område hvor regionen har noen klare mangler, så er mangelen innenfor spisskompetanse på ulike teknologiområder det mest åpenbare!

 

Les lederen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s2 GuleSider_1_2016_s3

Del Del Del