Rana Gruber AS utvinner jernmalm og er en av de største gruvene i landet.

Eiendomsskatt – En trussel mot mineralnæringen

5 February, 2015 16:33 Del Del Del

Mineralnæringen er av mange fremhevet som en av fremtidens bærebjelker i Norge. Det ligger verdier for flere hundre milliarder kroner i fjellene i Nord-Norge, og landsdelen har stor kompetanse og en av verdens mest miljøvennlige mineralnæringer. Dette er en næring som NHO Nordland ønsker å videreutvikle. Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om den nasjonale mineralstrategien, som sier at det skal stimuleres til investeringer gjennom forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår.

Dette framkommer i en pressemelding, fra styret i NHO Nordland. Videre heter det:

NHO Nordland ser med sterk uro på at Rana Gruber AS har fått økt den kommunale eiendomsskatten betydelig fra forrige retaksering, og belastes nå med ca kr 5,5 mill pr år. Dette skyldes at takstene på bedriftens eiendommer har fått en uforholdsmessig høy verdi. Først fastsatt til 774 mill, deretter justert til 732 mill.  Det er av selskapet anmerket at mineralene er basert og taksert som naturgrus og ikke som jernmalm.  Dette anser NHO Nordland som urimelig, og NHO etterlyser en begrunnelse knyttet til takseringsgrunnlaget knyttet til verdifastsetting av naturgrus kontra jernmalm. Eiendomsskatten for Rana Gruber ender da om lag ti ganger høyere enn andre jernmalmgruver i Norge, selv om verken anlegg eller malmressursene tilsier dette. Rana Gruber har allerede blitt tvunget til å redusere bemanningen med om lag 100 ansatte og trenger forutsigbare og konkurransemessige rammevilkår. NHO Nordland mener det er nødvendig å få på plass nasjonale regler og ordninger som sørger for at like bransjer og næringer kan behandles likt. Og samtidig bidra til at mineralnæringens konkurranseevne ikke unødvendig svekkes som følge av takstøkninger knyttet til den kommunale eiendomsskatten som Rana Gruber eksempelvis har vært utsatt for.

Eiendomsskatten slik den praktiseres i enkelte kommuner er en trussel mot mineralnæringen. NHO Nordland krever at man gjennomgår lovverket slik at vertskommuner likebehandler og bruker et felles faktagrunnlag, og oppfordrer sentrale myndigheter til å vurdere om dagens regelverk er tilstrekkelig til å hindre vilkårlig og konkurransevridende lokal beskatning. Takseringsgrunnlaget for Rana Gruber fremstår som urettferdig som eiendomsskatten gjør generelt, ved at en ikke beskatter bedriften etter evne, konjunkturmessige hensyn ivaretas ikke og skatten fremstår som lite forutsigbar.

Denne uttalelsen er sendt til finansministeren og samtlige Stortingsgrupper

 

 

Del Del Del