Fra knuseranlegget inne i gruva.Rana Gruber AS. Bedriften er en av flere som i dag rammes av uforutsigbar fortolkning av regelverket for kommunal eiendomsskatt.

La eiendomsskatt bli valgkamptema

29 juni, 2015 21:59 Del Del Del

Av styreleder Arve Ulriksen og regiondirektør Ivar Kristiansen, NHO Nordland

NHO Nordland er godt fornøyd med at regjeringen har lagt frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på industrianlegg (maskiner og verk og bruk). Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner foreslås helt fritatt for eiendomsskatt.

Dette er svært viktige forslag til endringer som vil ha stor betydning for de mange industrianlegg av ulike slag i Nordland, ikke bare de største industrianleggene. Det er også et viktig element i omleggingen av skattesystemet som må til for å styrke investeringene i Norge i en situasjon der petroleumsinvesteringene faller.

NHO Nordland har forståelse for at omleggingen kan påvirke økonomien i kommuner som har store eiendomsskatteinntekter fra industrianlegg. Imidlertid er det i dag nødvendig å ha fokus på næringslivets evne og behov for investeringer foran å fortsette og betale en eiendomsskatt som i dag har en urimelig innretning. Vi forventer derfor at staten ivaretar interessene til kommuner som taper inntekter ved omleggingen av skattesystemet. Samtidig vil vi understreke betydningen av at nasjonale myndigheter bidrar til å styrke konkurranseutsatt sektors konkurranseevne og at en lettelse på ett område følges opp med en skatteskjerpelse på et annet. Vi lever i en urolig tid rundt oss og derfor er det nødvendig å ha fokus på gode rammevilkår nasjonalt. Særlig når det nå er viktig at andre sektorer enn oljeindustrien må ta større ansvar for å sikre verdiskapningen og derved velferd og sysselsetting.

Hvorfor har NHO vært kritisk til dagens kommunale eiendomsskatt?

  • Slik reglene for kommunal eiendomsskatt er utformet og praktiseres, skaper den ulike og uforutsigbare vilkår for å drive næring. Flere kommuner innfører eiendomsskatt og til sammen snakker vi om en beskatning på størrelse med formuesskatten.
  • Kommunene kan i dag blant annet legge eiendomsskatt på «verk og bruk», som kort sagt er produksjonsanlegg. De senere årene har kommunene utvidet denne definisjonen og dermed grunnlaget for eiendomsskatt. I tillegg går noen kommuner svært langt i å regne maskiner og innredning som en del av eiendommen. Fastsettelsen av eiendomsskatt på verk og bruk skjer dermed på en skjønnsmessig og lite forutsigbar måte:
    • Såkalte arbeidsmaskiner skal ikke skattlegges, men tas ofte med i skattegrunnlaget likevel.
    • Bruk av «teknisk gjenanskaffelsesverdi» gir takster langt over markedsverdi.
    • Regjeringen har i Sundvollen-erklæringen lovet å «frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg)». Dette er positivt og et gjennomslag for NHO, og vi håper løftet innfris.
  • Reglene er skjønnsmessige og vilkårlig og praktiseres ytterligere utvidende av mange kommuner. Resultatet er at det i stor grad er opp til de enkelte takstmenn hvor høy takst og dermed skatten blir. Dette fører ofte til rettstvister med store kostnader for alle parter. Jfr. saken rundt LNS-eide Rana Gruber som pågår i disse dager.

NHO og Norsk Industri har lenge jobbet for å få et mer eksakt og moderne regelverk som er forutsigbart og som praktiseres likt i de ulike kommunene. Dagens regelverk er mer enn 100 år gammelt og fortolkes ulikt. Det innebærer at eiendomsskatten slår ulikt ut avhengig av i hvilken kommune bedriften er lokalisert. Dette er uholdbart og lite forutsigbart. Det er derfor på høy tid å lage et regelverk som praktiseres likt uavhengig av bedriftens lokalisering.

Regjeringens varslede omlegging vil innebære at eiendomsskatt vil være en skatt på det det er ment å være, nemlig på tomter og bygninger. Produksjonsutstyr og -installasjoner skal ikke lenger inngå i grunnlaget for eiendomsskatt. Reglene vil også bli enklere, og det er grunn til å tro at det vil bli langt færre klager og rettssaker ved innføring av et nytt regelverk.

 

Del Del Del