Rana Industriterminal er et produksjonsområde, på linje med innendørsområder, og der prosessene er bedriftsinterne. Det kreves særskilt avtale for å ferdes her av alle utenforstående.

RIT: Et produksjonsområde

23 April, 2014 23:00 Del Del Del

Mange har ønsket å se nærmere på lossing og utlegging av rørene til Wasco Coatings Norway AS ved Rana Indu-striterminal. Den store interessen har imidlertid ført til noen farlige situasjoner.

Rana Industriterminal er et produksjonsområde, på linje med innendørsområder, og der prosessene er bedriftsinterne. Her som ellers i industriparken vet ikke folk som kommer utenfra hvilke situasjoner som representerer fare. Derfor kreves det her som ellers konkret avtale med bedriften for å oppholde seg i produksjonsområdet.

Nå i april er det også viktig å understreke at alle operasjoner ved lossing av rør fra kai til Wascos lagerområde er en førstegangsfore-teelse, der nye prosedyrer skal på plass, personell skal læres opp i bruk av store trucker og trekkvogner med transport av rør. Alt   dette representerer potensiell fare, og da er det ekstra viktig at det ikke er uvedkommende trafikk i området.

Det kreves innkjøringstillatelse for å ferdes på Rana Industriterminal, som etter etableringen av Wasco Coatings Norge AS har fått sterk økning i trafikken, generelt sett. I perioder med lossing av rør vil det være en ekstra sterk trafikkbelastning, og trafikk fra uvedkommende privatkjøretøy kan da representere en stor fare.

Derfor: Økt trafikk og endret kjøremønster ved Rana Industriterminal krever enda større fokus på hensynsfull, aktsom og varsom opptreden fra alle trafikanter.  

Rana Industriterminal har også et inngjerdet område mot kaia, der det kreves særskilt ISPS-tillatelse for å oppholde seg. I ISPS-området er ikke generell adgangstillatelse til Mo Industripark gjeldende, og det er ikke tilstrekkelig med tillatelse fra bedrift. Man må ha synlig ISPS-tillatelse.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side4_2014

Del Del Del