- Basert på fakta må vi analysere oss frem til hvilke samfunnsprosjekter fylket er best tjent med. Siden landsdelen har få leverandørbedrifter som kan innta en dominerende og førende rolle, må det på bedriftsnivå etableres sterke leverandørnettverk, sa adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Svaret er sterke leverandørnettverk

12 juli, 2014 10:34 Del Del Del

Hvordan kan små og mellom-store bedrifter innenfor industri-sektoren bli flinkere til å vinne ordrer fra det offentlige?

Dette var utgangspunktet til Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS i hans foredrag på næringstreffet.

Som bakteppet for videre diskusjon viste han til at det offentlige som en tommelfingerregel er et marked som er like stort som det private bedriftsvaremarkedet, og i Norge utgjør dette ca 400 milliarder kroner. I Nordland utgjør dette et marked på mellom 10 og 20 milliarder kroner, om man legger befolkningsgrunnlaget til grunn.

– Likevel, det er i nord det sies at det skal satses fremover, og det vil øke offentlige investeringer fremover, slik vi ser det, sa Ulriksen.

Han viste også til at det, ifølge Statistisk Sentralbyrå og sentrale politikere, så skal befolkningsgrunnlaget i Norge økes med 30 prosent.

– Bare for Rana betyr dette 6-7000 flere innbyggere og for Nordland ca 75 000.

Da er det særdeles viktig å utvikle vekststrategier både i kommunene og i bedriftene! sa Arve Ulriksen. Hen mente man også måtte være så ærlige å si at veksten kommer rundt de største bysentrene.

Ulriksen spurte om hvordan vi kan være bedre forberedt på denne utviklingen.

– Basert på fakta må vi analysere oss frem til hvilke samfunnsprosjekter fylket er best tjent med. Siden landsdelen har få leverandørbedrifter som kan innta en dominerende og førende rolle, må det på bedriftsnivå etableres sterke leverandørnettverk, hevdet han.

Det som, ifølge Arve Ulriksen, kjennetegner et godt bedriftsnettverk kan summeres opp i fem punkter.

°          For det første; Små bedrifter som operer lokalt ser ofte bare konkurrenter i stedet for å innlede samarbeid med lokale aktører for å ta et større marked. Svaret er å bygge nettverk.

°          Videre må et nettverk administreres, og ikke byråkratiseres.

°          Nettverket må dessuten ha på plass en grunnleggende felles forståelse for hva man i felleskap kan oppnå. Man trenger nettverkskompetanse.

°          Det må også etableres en kultur for gjensidig respekt mellom deltagerne, og da er det nødvendig med samarbeidskompetanse.

°          Endelig må det utvikles et godt avtaleverk, sa Arve Ulriksen.

Han var sterkt opptatt av at vi på Helgeland må bygge sterke nettverk til glede for deltagerne i nettverket. Samtidig stilte han et retorisk spørsmål om hvorvidt vi er klar til å ta denne utfordringen?

– Lokale bedrifter har fordelen av nærhet og best lokalkunnskap. Samtidig mangler de nødvendig bredde, kompetanse, kapasitet og finansiell styrke. Et bevist sammensatt nettverk kan kompensere for disse ulempene og samtidig forsterke fordelene, sa han.

Som avslutning på sitt innlegg kom Arve Ulriksen med en klar utfordring til andre aktører:

– Vi må kunne forvente drahjelp fra politisk hold og utviklingsaktører, som Universitetet i Nordland, kunnskapsparkene, lokale banker, næringsforeninger, og andre utviklingsselskap, avsluttet Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Indu-stripark AS.

 

Denne artikkelen er en av fire, som er knyttet sammen innholdsmessig:

– Nettverksbygging for flere ordrer

– Optimistiske utsikter i Nordland

– Svaret er sterke leverandørnettverk

– Vellykket nettverk på innkjøpssiden i Salten

Les mer i de enkelte artiklene.

 

Les reportasjen i pdf-format:

GSnr3_s5_2014

Del Del Del