Viktig langsiktig effekt

24 juni, 2013 14:55 Del Del Del

– Den største betydningen av denne ordren er de ringvirkningene den gir oss. Momek Group AS vil sitte igjen med økt kompetanse og konkurransekraft, og samarbeidet med Subsea 7 SA gir renommé og referanser. Gjennom oppdraget vil vi få etablert gjennomføringsmetoder i forhold til de krav som stilles i dette markedet.

Dette sier markedssjef Roger Lund i Momek Fabrication AS.

-Det skaper gjerne også en del tilleggsordrer. Hva det blir, vil vi vite etter hvert, legger divisjonssjef Hans Marius Mastermo til.

Fredag 7. juni fattet Stortinget det endelige og formelle vedtaket om utbygging av Aasta Hansteen-feltet, samt legging av Polarled, rørledningen fra feltet og ned til Mørekysten. Derved er alle formaliteter på plass for gjennomføring av de forskjellige oppdragene knyttet til denne utbyggingen. Den totale investeringsrammen er på 30 milliarder kroner. Feltet ligger 300 km rett vest for Bodø.

 

Oppdraget

Momek Group AS har inngått kontrakt om leveranse av totalt 35 sugeankre med Subsea 7 SA.

17 av ankrene skal benyttes til å ankre opp selve SPAR-plattformen. Fra ankrene går det trosser opp til plattformen. Disse er 2300 meter lange.

De øvrige ankrene er mindre, og de skal være forankring av plattformens stigerør og for å kontrollere ekspansjon av rørene mellom de tre brønnene. Det er flere kilometer mellom brønnene.  Videre går det fire stålrør opp til plattformen. Det skal også være ankre her for å holde kontroll på disse.

Produksjonen skal foregå i Momek Fabrications lokaler i det tidligere Sentralverkstedet i Mo Industripark, med produksjonsstart i fjerde kvartal i 2013. Dette oppdraget vil sysselsette om lag 1000 timer i uka. Det utgjør om lag en femtedel av kapasiteten til fabrikasjonsdivisjonen ved Momek Group AS, og oppdraget vil være en av flere produksjonslinjer gjennom om lag ett års tid.

Som en konsekvens av oppdraget skal Momek Fabrication AS investere i en del nytt produksjonsutstyr i verkstedet. Investeringene blir totalt på mellom fem og seks millioner kroner.

De ferdige produktene skal skipes ut våren 2015, i løpet av fem runder. Subsea 7 kommer inn med installasjonsfartøy til Mo i Rana, som har egne kraner, for å hente de ferdigproduserte ankrene.

– De skal sette ut ankrene for plattformen først. Dette er de største av ankrene som vi skal produsere. Deretter skal ankrene for rørledningene settes ut, sier Mastermo.

Han forteller at ankrene skal plasseres nede på havbunnen. Når de er på plass vil plattformen settes på plass. Deretter tar de opp trossene fra ankrene til plattformen.

Det er Subsea 7 som skal sette ut plattformen, og når plattformen skal plasseres ute på feltet, vil de bruke tre båter til å holde plattformen på plass, mens to båter tar opp trossene.

 

Målrettet

Det er flere ulike målgrupper innenfor de forskjellige områdene for oppdrag knyttet til olje- og gassproduksjon. Noen er leverandører for oppdrag rettet mot utvinning av olje og gass, selve produksjonsprosessen, og noen leverandører retter seg mot leveranser innenfor lastesystemene. Noen er rettet mot vedlikehold og modifikasjon, mens andre har sitt hovedfokus på produksjon av forskjellige installasjoner.

Momek Group AS har definert de forskjellige målgruppene de ønsker å rette seg mot, og de har jobbet mot selskap som Subsea 7 og andre gjennom flere år.

– Vi har jobbet målrettet for å komme i posisjon som leverandør. I dette arbeidet er det viktig å ha et bevisst forhold til hvem av våre kunder som er konkurrenter, forteller Mastermo.

– Vi la inn vårt tilbud til Subsea 7, og dette la de så videre inn til Statoil. De hadde tidlig i prosessen gitt oss tilbakemelding på at de la opp til at vi skulle være deres samarbeidspartner på dette oppdraget, sier Roger Lund.

Hans Marius Mastermo forteller at de har jobbet mot store aktører over lang tid, og at det har tatt tid å komme i posisjon som en aktuell leverandør.

– Plutselig har vi opplevd at det er en fordel å være en leverandør fra Nord-Norge. Det henger sammen med at virksomheten nå flytter nordover, og at myndighetene har gitt signaler om at de forventer ringvirkninger for leverandører fra regionen.

Vi opplever at Subsea 7 har et ekte ønske om å bygge oss opp som leverandør i et langsiktig perspektiv, og ikke kun i forhold til denne ene kontrakten, sier han.

Mastermo mener det viser at i denne bransjen er det viktig å ha langsiktige kunde-leverandør-forhold.

– Dette gjelder ikke minst på grunn av at det er viktig å få en god innarbeiding av prosedyrer og systemer for dokumentasjon, og for å sikre god kvalitetsoppfølging. Bransjen stiller strenge, spesifikke krav på dette feltet, sier Roger Lund.

Prosessene for oppdrag innenfor subseafeltet bygger på at man kjenner systemene og rutinene. Alt er nøye planlagt i forkant, og når man kjenner dette så gir det også god konkurransekraft.

Et moment i dette er at slike oppdrag vanligvis har en horisont på fire til fem år inn i framtiden. Oppdraget med Aasta Hansteen går således fram til mot 2016-17.

– Når prosjektene løper, så gir det også god forutsigbarhet i produksjonen, sier Mastermo.

Han forteller at dette er en type prosjekt som på fabrikasjonssiden er høyt nok opp i næringskjeden, slik at det kan sikre god avkastning for selskap som Momek Group.

– I dette tilfellet har vi gitt et tilbud sammen med Subsea 7 til en operatør, Statoil. Derved er vi mer en partner enn en underleverandør, understreker Hans Marius Mastermo.

 

Fakta om Aasta Hanstenfeltet

•          Gassfunnet på Aasta Hansteenfeltet  var tidligere kjent som Luva. Det ble omdøpt på kvinnedagen og fikk navnet til forfatter og samfunnsdebattant Aasta Hansteen.

•          Aasta Hansteen-funnet ble oppdaget i 1997. Det ligger om lag 300 km nordvest for Sandnessjøen. Forventet oppstart er i fjerde kvartal 2016, og feltet er en teknisk kjempeutfordring for Statoil  og partnerne.

•          De utvinnbare reservene for Aasta Hansteen er foreløpig anslått til rundt 47 milliarder kubikkmeter gass, og 0,8 milliarder kubikkmeter kondensat.Gassfeltet planlegges bygd ut med Norges første og verdens største «Spar-plattform». Feltet ligger på 1300 meters dyp.

•          Aasta Hansteen er starten på dypvannsutbygging i Norskehavet, og Spar-plattformen plasseres slik at den knytter sammen tre forskjellige brønner, fra tre gassfelt som ligger like ved hverandre. Aasta Hansteenplattformen bygges for framtiden, og dette er en viktig infrastruktur for disse og også mulige nye drivverdige felt i området i framtiden.  Utbyggingen vil derfor også åpne opp for tilknytning til andre funn i samme området.

•          Aasta Hansteen er starten på en ny infrastruktur mot nord og dette blir Norskehavets nordligste felt. Gassen fra Aasta Hansteen skal transporteres gjennom en ny gassrørledning, det såkalte NSGI-prosjektet. Det omfatter en 500 km lang rørledning, fra Aasta Hansteen til Nyhamna, som har fått navnet Polarled. Deretter vil gassen bli sendt til Storbritannia via Langeled.

•          Statoils Aasta Hansteen-prosjekt er beregnet å koste 32 milliarder kroner. I tillegg har infrastrukturen for gass kalt NSGI eller Polarled, fra feltet til Nyhamna, en prislapp på ca 15 milliarder.

- Subsea 7 hadde tidlig i prosessen gitt oss tilbakemelding på at de la opp til at vi skulle være deres samarbeidspartner på dette oppdraget, sier markedssjef Roger Lund i Momek Fabrication AS.

– Subsea 7 hadde tidlig i prosessen gitt oss tilbakemelding på at de la opp til at vi skulle være deres samarbeidspartner på dette oppdraget, sier markedssjef Roger Lund i Momek Fabrication AS.

Målrettet

Det er flere ulike målgrupper innenfor de forskjellige områdene for oppdrag knyttet til olje- og gassproduksjon. Noen er leverandører for oppdrag rettet mot utvinning av olje og gass, selve produksjonsprosessen, og noen leverandører retter seg mot leveranser innenfor lastesystemene. Noen er rettet mot vedlikehold og modifikasjon, mens andre har sitt hovedfokus på produksjon av forskjellige installasjoner.

Momek Group AS har definert de forskjellige målgruppene de ønsker å rette seg mot, og de har jobbet mot selskap som Subsea 7 og andre gjennom flere år.

– Vi har jobbet målrettet for å komme i posisjon som leverandør. I dette arbeidet er det viktig å ha et bevisst forhold til hvem av våre kunder som er konkurrenter, forteller Mastermo.

– Vi la inn vårt tilbud til Subsea 7, og dette la de så videre inn til Statoil. De hadde tidlig i prosessen gitt oss tilbakemelding på at de la opp til at vi skulle være deres samarbeidspartner på dette oppdraget, sier Roger Lund.

Hans Marius Mastermo forteller at de har jobbet mot store aktører over lang tid, og at det har tatt tid å komme i posisjon som en aktuell leverandør.

– Plutselig har vi opplevd at det er en fordel å være en leverandør fra Nord-Norge. Det henger sammen med at virksomheten nå flytter nordover, og at myndighetene har gitt signaler om at de forventer ringvirkninger for leverandører fra regionen.

Vi opplever at Subsea 7 har et ekte ønske om å bygge oss opp som leverandør i et langsiktig perspektiv, og ikke kun i forhold til denne ene kontrakten, sier han.

Mastermo mener det viser at i denne bransjen er det viktig å ha langsiktige kunde-leverandør-forhold.

– Dette gjelder ikke minst på grunn av at det er viktig å få en god innarbeiding av prosedyrer og systemer for dokumentasjon, og for å sikre god kvalitetsoppfølging. Bransjen stiller strenge, spesifikke krav på dette feltet, sier Roger Lund.

Prosessene for oppdrag innenfor subseafeltet bygger på at man kjenner systemene og rutinene. Alt er nøye planlagt i forkant, og når man kjenner dette så gir det også god konkurransekraft.

Et moment i dette er at slike oppdrag vanligvis har en horisont på fire til fem år inn i framtiden. Oppdraget med Aasta Hansteen går således fram til mot 2016-17.

– Når prosjektene løper, så gir det også god forutsigbarhet i produksjonen, sier Mastermo.

Han forteller at dette er en type prosjekt som på fabrikasjonssiden er høyt nok opp i næringskjeden, slik at det kan sikre god avkastning for selskap som Momek Group.

– I dette tilfellet har vi gitt et tilbud sammen med Subsea 7 til en operatør, Statoil. Derved er vi mer en partner enn en underleverandør, understreker Hans Marius Mastermo.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her:  GSnr3_side112013 og GSnr3_side122013

 

Del Del Del