Norsk mineralnæring er fremst i verden både på miljømessig fotavtrykk og helse-, miljø og sikkerhet. Vi benytter fornybar energi i produksjonen til forskjell fra de fleste land i verden. Mangfold av ressurser og tilgang på fornybar energi er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn.

NHO Nordland: – Dommen må ikke ankes

28 August, 2015 12:19 Del Del Del

Pressemelding:

NHO NORDLAND OM RANA GRUBER DOMMEN:

– AKSEPTER LAGMANNSRETTENS TYDELIG DOMSAVSIGELSE – DOMMEN MÅ IKKE ANKES

NHO Nordland er kjent med at Rana Gruber AS vant en klar og tydelig seier i Lagmannsretten nylig i den alvorlige eiendomsskattetvisten som har versert de siste år.

Rettsprosessene har vært meget krevende for selskapet, har kostet store ressurser og vært tidkrevende for eiere, selskapets ledelse og ansatte.

Rana Gruber AS er et stort og viktig selskap som nå bør få anledning til å konsentrere seg om å utvikle bedriften videre.  Det er NHO Nordlands oppfatning at dommen i Lagmannsretten vil bli stående som følge av domstolens entydige konklusjoner. Etter domsavsigelsen foreligger det etter NHO Nordlands oppfatning svært lite som tyder på at saken vil kunne få noen ny vurdering i Høyesterett.

NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten IKKE ankes. En anke vil på nytt påføre Rana Gruber AS ulemper, kostnader og tidstap som vil skade bedriften. Både Ranasamfunnet og hele Nordland vil ha alt å tjene på at partene i konflikten aksepterer Lagmannsrettens dom.

 

For nærmere kommentarer, kontakt

Styreleder NHO Nordland Arve Ulriksen, tlf 950 30 319

Regiondirektør Ivar Kristiansen, tlf 992 44 895

Del Del Del