Ricky Hagen, Klubbleder, Rana Gruber AS

Partiene må si nei til anke i Rana Gruber-saken

27 August, 2015 13:56 Del Del Del

Pressemelding fra Fellesforbundet Helgeland:

Hålogaland lagmannsrett avsa 18. august dom i ankesaken mellom Rana Gruber AS og Rana kommune om eiendomsskattetaksten, der Rana Gruber AS hadde anket Rana tingretts dom.

Striden sto om takst på Rana Grubers eiendom med tilhørende maskiner, samt jernmalmforekomstene, der Rana Gruber AS mente taksten som helhet var satt alt for høyt.

I lagmannsretten fikk Rana Gruber AS fullt medhold i sitt syn, og eiendomsskattetaksen ble opphevet.

Lagmannsretten la også føringer for hvordan behandling av eiendomsskattetaksten skal foregå, både for taksering av maskinene og for verdifastsettelse av jernmalmen.

Fellesforbundet er svært fornøyd med dommen i Hålogaland lagmannsrett. Den er etter vår mening en bekreftelse på vårt standpunkt om at eiendomsskattetaksten var urettferdig, både i størrelse og i forhold til likhetsprinsipper.

I kommunens behandling av denne dommen forventer Fellesforbundet at de politiske partiene i Rana har en klar holdning til at denne dommen ikke skal ankes til høyere rettsinstans.

Fellesforbundet vil også framheve den prinsipielle vurderingen fra lagmannsretten om taksering av jernmalmen, som vil være av stor betydning ikke bare for Rana Gruber AS, men for mineralnæringen i hele landet.

 

 

Ricky Hagen                                                                                                     Tommy Nystad

Klubbleder, Rana Gruber AS                                                                     Leder i Fellesforbundet Helgeland

Del Del Del