Maskinen for produksjon av armeringsnett for coating av rørene ved Wasco Coating Norway AS er testet og klar for produksjonsstart i april.

Tre korte spørsmål ved årsskiftet

12 mars, 2014 12:32 Del Del Del

Spørsmål 1.

Hva var det beste som skjedde for din bedrift i 2013?

Spørsmål 2.

Hvilke utfordringer tror du vil bli den/de viktigste for din bedrift i 2014?

Spørsmål 3.

Har din bedrift planer om større investeringer eller utviklingsprosjekter det kommende året?

 

Wasco Coatings Norway AS, ved daglig leder Rik Nugteren

1.            Etableringen av Wasco Coating Norway AS i Mo i Rana!

2.            Å starte opp produksjonsvirksomheten, inkludert ansettelse av 100 personer. I tillegg vil arbeidet med å tiltrekke ny virksomhet fra 2015 bli viktig.

3.            Det er ingen slike planer.

 

Mo Industripark AS, ved konstituert adm. dir. Terje Lillebjerka

1.            Det beste som skjedde i 2013 var at selskapet ikke hadde skader på ansatte (verken med eller uten fravær) og at vi hadde et historisk lavt sykefravær (2,5%). I tillegg var etableringen av Wasco svært gledelig.

2.            Den største utfordringen blir vår evne til å gjennomføre alle planlagte prosjekter innen for definerte kostnadsrammer og til rett tid. Dette gjelder både vedlikeholdsprosjekter og nybygg. Dessuten skal vi stenge ned luftgassproduksjonen i år, noe som innebærer organisatoriske utfordringer.

3.            Vi har en lang liste med planlagte investeringsprosjekter – spesielt i Eiendom.

I 2014 ønsker vi å legge spesielt vekt på å utvikle Mo Industripark som en klynge for leverandørindustrien mot olje- og gassnæringen. Blant annet vil vi i større grad enn tidligere markedsføre industriparken som det mest komplette fabrikasjonsmiljøet i Nord-Norge, noe som forhåpentligvis både vil gi eksisterende bedrifter flere oppdrag og legge til rette for nye etableringer i industriparken.

- Når vi lager lavkarbonstål må vi ta slaggprøver på øseovnen, som vi ellers ikke gjør, sier Adrianne Løkås ved Celsa Armeringsstål AS. Her er hun foran auseovnen i Stålverket, som hun har fagansvar for.

Celsa Armeringsstål AS, ved adm. dir. Carles Rovira

1.            Det beste for oss var at vi kunne kalle tilbake de ansatte som var ute i permittering før utløpet av perioden som vi var inne i, og at vi kunne holde valseverket på 5-skift resten av året.

Årsaken til dette var at vi forbedret våre produksjonskostnader, at markedet forbedret seg 2. halvår, samt at vi introduserte lavkarbonprodukt i vår portefølje.

2.            Hovedutfordringen vår er fortsatt markedet som er i Europa og den overkapasiteten som gjør at alle stålprodusenter kjemper for volum og marginer. Vi føler oss sikre på at hvis vi opprettholder kvaliteten i vår produksjon for å tilfredsstille våre kunder og at våre prosjekter er kostnadseffektive, så vil vi være i stand til å holde en stabil produksjon på 5-skift i valseverket og 3-skift i stålverket.

3.            For oss er det svært viktig at vi hele tiden forbedrer våre produksjonskostnader. Vi holder nå på med et prosjekt som skal gjøre  oss i stand til å øke temperaturen på billets fra den blir produsert i stålverket til den når emneovnen i valseverket. Dette prosjektet vil gi oss en betydelig energi- og kostnadsbesparelse.

 

Glencore Manganese Norway AS, ved adm. dir. Bjørn Ugedal

1.            Vi har unngått fraværsskader i 2013!

Det er også positivt at vi har oppnådd noen viktige prosessforbedringer i produksjonen samt forbedret situasjonen i forhold til utslipp til ytre miljø. Jeg vil også nevne at å bli kjent med Glencore som eier har vært en positiv erfaring.

2.            Å oppnå ytterligere forbedringer både i forhold til indre og ytre miljø, og å holde oss konkurransedyktige i vårt marked.

3.            De største investeringene i 2014 har som hensikt å gjøre ytterligere forbedringer på områdene indre og ytre miljø, samt en del investeringer knyttet til våre avfallsdeponier i Mo Industripark.

Vi holder generelt investeringsnivået i 2014 på linje med 2013.

 

Alt gods til ommuring av ovn 6 ble sendt inn gjennom luka i ovnsveggen, en pall om gangen, på det lille rullebordet der pallen med de blå tønnene står. I alt var det om lag 700 paller som ble tatt inn på denne måten, og i tillegg ble alt av arbeidsutstyr, verktøy, bindemiddel og mørtel tatt inn på samme måte.

Fesil Rana Metall AS, ved verksdirektør Tommy Tunstad

1.            I 2013 opprettholdt vi våre gode skadetall, og gjennomførte året uten skader.

Markedet for våre produkter var anstrengt i 2013. Dette i kombinasjon med behov for større vedlikeholdsarbeid på en av våre ovner medførte at vi stoppet en ovn etter pinse. Mot slutten av året lysnet det noe i markedet og det ble derfor besluttet å starte opp ovnen i oktober.

I tillegg har Fesil Rana Metall et godt mannskap med dyktige og erfarne folk som sikret driften av verket i hele 2013.

2.            Den viktigste utfordringen vil alltid være å unngå at noen skader seg.

Ut over det må vi gjøre det vi kan for å sikre full drift ved verket. Vi må ta godt vare på kundene, sikre oss at vi til enhver tid har gode og motiverte arbeidsfolk og produserer de produktene som markedet etterspør. I større grad enn tidligere må vi lage spesialiserte produkter som gir oss konkurransefortrinn globalt.

3.            Vi gjør hele året kontinuerlige forbedringer i form av HMS-investeringer der det er behov for det. Ut over det blir det ingen større prosjekter i 2014. Vi planlegger full drift på ovnene hele året, og tar kun ut ovnene for kortere vedlikeholdstanser på noen timers varighet. I 2014 vil det bli arbeidet med å planlegge en del større prosjekter som skal gjennomføres i 2015.

 

Den første av de 40 nye jernbanevognene, som Rana Gruber AS investerer i, ankom i januar 2014 og ble døpt Alfa. Markedssjef Frank Priesemann og innkjøpssjef Alf A. Øverli ser fram til oppgradering av jernbanen for å få full utnyttelse av investeringen.

Den første av de 40 nye jernbanevognene, som Rana Gruber AS investerer i, ankom i januar 2014 og ble døpt Alfa. Markedssjef Frank Priesemann og innkjøpssjef Alf A. Øverli ser fram til oppgradering av jernbanen for å få full utnyttelse av investeringen.

Rana Gruber AS, ved adm. dir. Kjell Sletsjøe

1.            Det beste som skjedde i 2013 var at prisen vi oppnår på jernmalmen tok seg opp igjen.

2.            De viktigste utfordringene for oss i Rana Gruber i 2014 vil være at vi kan fortsette å sette produksjonsrekorder.

3.            Rana Gruber investerer i flere og større jernbanevogner i året som kommer. Av utviklingsprosjekt vil oppgradering av jernbanen (Dunderlandsbanen) være det viktigste.

 

I desember 2013 startet produksjonen av sugeankre for Subsea 7, som skal til Aasta Hansteen-feltet. Bildet er fra bedriftsbesøk under Aasta Hansteen-seminaret 13/2-14.

I desember 2013 startet produksjonen av sugeankre for Subsea 7, som skal til Aasta Hansteen-feltet. Bildet er fra bedriftsbesøk under Aasta Hansteen-seminaret 13/2-14.

 

Momek Group AS, ved adm. dir. Gunnar Moe

Vi hadde ingen alvorlige skader      i bedriften. Sykefraværet var svært lavt. I tillegg tok vi viktige steg      framover i retning av å ta en større posisjon mot olje & gass. Først og      fremst materialiserte dette seg i form av en storkontrakt mot Subsea 7, og      i tillegg har vi bygget eget hviteverksted og høynet kompetansen internt      betydelig.

Totalomsetningen var rekordstor og spesielt byggdivisjonen tok betydelige steg opp og framover. Vi fullførte også et stort og komplisert prosjekt for Elkem Salten i tillegg til at vi var den klart største aktøren i det fantastiske prosjektet med å bygge opp en helt ny fabrikk for Wasco, som viser at vi utvikler oss også som et               prosjektselskap.

2.            2014 blir et utfordrende år for leverandørindustrien i hele Norge. Å tilpasse driften til dette blir en krevende og nødvendig jobb. Samtidig skjer det mye positivt og vi jobber intenst med å ta posisjoner i andre markedsområder, som havbruk og vannkraft.

I tillegg realiseres interessante prosjekter i prosessindustrien og i gruve/bergverk. I sum ser vi optimistisk på framtida, men tror 2014 blir et konsolideringsår.

3.            Vi vil fortsette å øke kompetansen og kvaliteten mot olje- & gassnæringen. Samtidig ønsker vi å ta steget til å være en enda mer aktiv aktør inn mot å utvikle en moderne og framtidsrettet vedlikeholdsrelasjon til våre kunder. Her tror vi det er mye å hente.

 

Miras Grotnes AS, ved Knut Hatlen

1.            Det beste som er skjedd i 2013 er vårt utvidede samarbeide med de store offshoreutstyrsleverandørene, samt å få tatt i bruk vår nyinvestering “bevel-skjæremaskin”.

2.            Vår største utfordring for 2014 er utviklingen av den norske krone i forhold til utenlandsk valuta, eks. Euro, SEK og Dollar.

3.            Bedriften har ingen større planlagte investeringsprosjekter for 2014, men vi har stadig utviklingsprosjekter med hensyn på stål-forbedring (legeringer og varmebehandling).

 

Imtas AS, ved daglig leder Johannes Sandhei

1.            Det beste med 2013 var at vi klarte å sikre oss nye kunder og leveranser da vår omsetning i det lokale markedet ble betydelig redusert.

2.            Vår utfordring er tilgang på jobb og prosjekter i vårt lokalmarked.

3.            Vi har ingen fastsatte investeringer. Vi er kjent for å ta ting på strak arm når anledningen er tilstede.

 

Inkubator Helgeland AS, ved daglig leder Thoralf Lian

1.            For Inkubator Helgeland var det beste som skjedde i 2013 at vi fikk på plass det regionale eierskapet ved at Aker Solutions avd Sandnessjøen, Helgeland V&M og Alcoa i Mosjøen ble nye industriaksjonærer i selskapet. Vi har nå eiere og ansatte i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen og vil jobbe med utviklingsprosjekter i hele regionen.

2.            Sammen med våre eiere og gode samarbeidspartnere vil vi markedsføre og selge inn Mo Industripark som den beste lokasjonen å bygge og etablere ny industri på. Det er viktig å gjøre muligheten enda mer kjent både i et nasjonalt og internasjonalt marked.

3.            Våre planer for etablering av et internasjonalt datasenter i Mo Industripark har blitt meget godt mottatt. Det er et betydelig arbeid som gjenstår før dette kan bli en realitet. Det er derfor hyggelig at Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Mo Industripark AS er med på å  finansiere denne viktige jobben. Vi etablerer et eget selskap som skal drive denne prosessen på en god og effektiv måte.

 

NRK Lisensavdelingen, ved avdelingsleder Freddy Lysfjord

1.            NRK lisensavdelingen krevde inn ca. 5,04 milliarder kroner i kringkastingsavgift eks. m.v.a. Dette utgjør ca. 97 % av NRKs totale inntekter.

Det er ca. 30 millioner mer enn budsjettert.

I løpet av 2014 har vi innført E-faktura i tillegg til avtalegiro som vi innførte i 2013. Det er allerede ca. 450 000 som betaler ”lisensen” via avtalegiro, og vi  har allerede ca. 160 000 som ønsker å få tilsendt  e-fakttura og ca. 30 000 som betaler med kombinasjon avtalegiro og e-faktura.

Økt bruk av e-faktura vil redusere våre portokostnader som er på. ca 16 millioner kroner.

I løpet av 2013 økte antall registrerte lisenser med ca. 20 000. Pr. 31.12.2013 var det registrert 1 980 000 lisenser.

I 2009 vedtok Stortinget at fjernsynsdistributørene skal ha meldeplikt til NRK av sine abonnenter.  I 2012 ble det etter NRKs ønske vedtatt i Stortinget at meldeplikten for fjernsynsdistributørene i kringkastingslovens § 8.5, også skulle omfatte abonnentens fødselsdato, dette ble vedtatt av Stortinget med virkning fra 01.01. 2013. Det var viktig å få dette vedtatt  for å kunne behandle ca. 2,4 millioner abonnenter hos de forskjellige fjernsynsdistributørene på en kostnadseffektiv måte.

Arbeidet med iverksetting av meldeplikten er i gang og vil være av stor betydning de neste årene med hensyn til å øke og vedlikeholde antall registrerte lisenser, som er viktig måltall for generering av inntekter for NRK.

2.            Å innfri målsetting om å kreve inn ca. 5,150 milliarder kroner eks. m.v.a, utgjør ca. 400 milioner kroner. Videre er det en stor utfordring å få gjennomført deler av fjernsynsdistributørenes meldeplikt i tillegg til å behandle og besvare ca. 180 000 telefonsamtaler, 180 000 innkomne brev og ca 500 000 salgsrapporter fra forhandlere av fjernsynsmottakerutstyr.

3.            Må gjennomføre utviklingsprosjekter for å oppnå høy automatiseringsgrad ved behandling av fjernsynsdistributørenes abonnenter. Målet er å unngå manuelt arbeid i så stor grad som mulig. I 2014 er investeringsbehovet lavt.

 

Rana Industriterminal AS gjennomførte i 2013 en stor og viktig investering, ved at de i juni fikk satt i drift en ny havnekran.

Rana Industriterminal AS gjennomførte i 2013 en stor og viktig investering, ved at de i juni fikk satt i drift en ny havnekran.

Rana Industriterminal AS (RIT), ved daglig leder Pål Høsøien

1.            RIT gjennomførte i 2013 en stor og viktig investering, ved at vi i juni fikk satt i drift en ny havnekran. I tillegg er vi svært fornøyd med at arbeidene i forbindelse med etableringen av Wasco sitt produksjonsanlegg med et omfattende anleggsarbeid i kaiområdet, gikk problemfritt og uten farlige hendelser både for våre ansatte og øvrige involverte.

2.            Vi skal i 2014 losse og laste store tonnasjer med rør for Wasco, og utfordringen i den forbindelse blir å få dette til å gå problemfritt samtidig som våre øvrige kunder ivaretas på en like god måte som i dag. Vi skal også rekruttere nye ansatte til RIT, og da er det viktig med god opplæring og samtidig sørge for at de vil trives sammen med oss.

3.            RIT gjorde betydelige investeringer i 2013, så i 2014 vil vårt viktigste utviklingsprosjekt være å gjennomføre produksjonen med de nye oppgavene og de forutsetningene nevnt i pkt. 2. Det vil med den økte aktiviteten bli enda viktigere med fokus på HMS for våre ansatte, og dette skal vi oppnå gjennom god opplæring og involvering, god planlegging og sikker gjennomføring av produksjonen på kaia.

 

Molab AS, ved adm. dir. Eigil Dåbakk

1.            Vi har videreutviklet Molab som et landsdekkende industrielt laboratorieforetak. Vi har økt vår omsetning mot testing av sveiseprosedyrer til olje- og gassektoren kraftig, og inngått nye kontrakter med ledende industrier, som Yara og Statoil.

2.            Vi må arbeide med å ligge i forkant, både med kompetanse og utstyr, for å fortsette å vokse inn på nye markeder og kunne levere mer kostnadseffektivt til våre kunder.

3.            Vi er i kontinuerlig utvikling og arbeider med nye metoder, nye instrumenter og effektiviseringer. Det vil vi fortsette med.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_2

GSnr1_2014_3

GSnr1_2014_4

GSnr1_2014_5

Del Del Del