Mo i Rana and Rana Industriterminal, the industrial port.

Nyttårsenqete 2015

25 mars, 2015 15:52 Del Del Del

Gule Sider har stilt tre spørsmål til 11 bedrifter i forbindelse med årsskiftet.

Det var følgende spørsmål:

Spørsmål 1

Hva var det beste som skjedde for din bedrift i 2014?

Spørsmål 2.

Hvilke utfordringer tror du vil bli de viktigste for din bedrift i 2015?

Spørsmål 3.

Har din bedrift planer om større investeringer eller utviklingsprosjekter det kommende året?

 

Lasting av armeringsstål ved Rana Industriterminal AS.

Lasting av armeringsstål ved Rana Industriterminal AS.

Rana Industriterminal AS, daglig leder Pål Høsøien

  1. Det mest gledelige for Rana Industriterminal AS (RIT) i 2014, var at aktiviteten over kaia i vårt 25-årsjubileumsår økte betydelig, hovedsakelig på grunn av Wasco sitt prosjekt for Statoil. RIT har håndtert denne økningen på en veldig god og sikker måte, der alle ansatte i både RIT og Mo Losse og Lastekontor AS virkelig har stått på, og vist positiv samarbeidsvilje for å nå målene.
  1. RIT skal ved siden av å yte god service til våre faste industrikunder, også laste ut den andre halvdelen av gassrørene til Aasta Hansteen i sommer. I tillegg skal sugeankrene som Momek Fabrication AS produserer til Aasta Hansteen-plattformen for Subsea7, også plasseres på kaia i sommermånedene for montasje av ankerkjetting. Dette er også et prosjekt som skal gjennomføres parallelt med øvrig aktivitet, og som dermed vil stille store krav til god planlegging her nede på kaia.
  1. Det største utviklingsprosjektet som RIT er involvert i, sammen med MIP AS, er planleggingen av dypvannskai på naboområdet vårt. Her skal alle planer være klare til å realisere utbygging av 200 meter kai med 18 meters dybde, så fort etterspørselen/behovet gir grunnlag for en så stor investering.

 

Celsa Armeringsstål AS, ved adm. dir. Carles Rovira

1. a. Vi har klart å etablere nye produkter slik som lavkarbontråd og ny billetskvalitet S355 som har gitt oss en økt produktportefølje til våre nordiske kunder.

1 b. Vi har klart å fortsette den gode jobben med å forbedre vår effektivitet og kostnadsreduksjon, slik at vi fortsatt er i stand til å konkurrere med våre europeiske konkurrenter i Polen, Tyskland og øvrige land i Øst-Europa.

2. Norden nyter godt av gode markedsforhold sammenlignet med Europa forøvrig og derfor er Norden et attraktivt marked for andre armerings- produsenter. Vi har eksempelvis i den siste tiden sett at leverandører fra Russland har blitt aktive i vårt marked. Utfordringen vil dermed være å møte den lave forventningen om marginer som vi ser i Europa forøvrig. Vårt fokus i 2015 vil være  fortsatt å holde fokus på effektivitet og kostnadsreduksjon for igjen beholde våre markedsandeler i det nordiske markedet.

3. Vår største investering i 2015 vil uten tvil være Varmegjenvinningsprosjektet. Dette prosjektet kombinerer miljømessige og økonomiske fordeler med bakgrunn i den store energigevinsten som ligger i et slikt prosjekt. Vi i har per nå ikke planlagt noen andre større investeringsprosjekter, men vi har hvert år en del investeringer for å forbedre sikkerheten i våre installasjoner.

 

Den kraftforedlende industrien i Mo Industripark er storforbrukere av ren, grønn energi fra norsk vannkraft.

Den kraftforedlende industrien i Mo Industripark er storforbrukere av ren, grønn energi fra norsk vannkraft.

Fesil Rana Metall AS, verksdirektør Tommy Tunstad

1. I 2014 opprettholdt vi våre lave skadetall, og gjennomførte året uten skader.

Vi realiserte full drift hele året, og markedet for våre produkter viste en svak forbedring gjennom året. Vi har flinke folk som sikret driften av verket, og opplever en jevn strøm med henvendelser fra godt kvalifisert personell som vil arbeide sammen med oss. I tillegg fikk vi i begynnelsen av året nye eiere, noe vi ser svært positivt på.

2. Den viktigste utfordringen vil alltid være å unngå at noen skader seg.

Ut over det arbeider vi for å sikre full drift ved verket, produsere de kvaliteter som markedet til enhver tid etterspør og sørge for at våre folk trives med å arbeide på Fesil Rana Metall.

Verdens stål- og ferrolegeringsindustri har for en stor del flyttet til Kina. I det globale perspektivet virker det nå som det fortsatt er mulig å drive industri i Norge. Utfordringen er imidlertid at våre rammebetingelser forverres som følge av nasjonale forhold.  En rekke statlige og kommunale organer samt infrastrukturselskapet Mo Industripark AS, påfører oss i 2015 økte kostnader på et nivå vi vanskelig kan leve med på sikt.

3. Hele året gjør vi kontinuerlige forbedringer i form av HMS-investeringer der det er behov for det. Ut over det blir det en ukes vedlikeholdstans på en ovn i begynnelsen av mars. Som en konsekvens av forverrede rammebetingelser beskrevet i pkt. 2, må vi arbeide hardere enn noen gang med forbedrings- og utviklingsprosjekter, for å gjøre det mulig å fortsette med industriproduksjon i Rana.

 

Mo Industripark AS (MIP AS), adm. dir. Arve Ulriksen

1. Det beste som skjedde vår bedrift i 2014 var at vi fullførte revisjon av vår nye strategiske plan. Her tenker vi langsiktig som et eiendoms- og infrastrukturselskap skal gjøre, og hvor vi setter retning for flere spennende utviklingsområder i MIP AS og våre datterselskap. Jeg vil også trekke frem lean-arbeidet og etableringen av vår forbedringsorganisasjonen. Her har vi gjennom 2014 allerede fått gjennomført flere prosjekter med godt resultat. Vi må heller ikke glemme markeringen av 25års- jubileet. Her fikk vi trukket frem det solide arbeidet som har vært utført av våre forgjengere, og som har skapt plattform for videre utvikling og vekst. Vi har fått gode tilbakemeldinger på flere av våre arrangementer i denne forbindelse. Markeringen omfattet både skole, syke- og aldershjem. Vi glemte heller ikke våre ansatte som deltok i feiringen.

2. Den største utfordringen vi står overfor i 2015 er å finne frem til løsninger som kan bidra til å redusere risiko og konsekvens av den forverring vi har fått i rammebetingelsene for industrien. Jeg vil trekke frem både økning i arbeidsgiveravgiften, økningen av dieselavgiften, økning i eiendomsskatt og økningen i nettkostnadene. Summen av dette betyr mange millioner kroner i kostnadsøkninger for bedriftene i Mo industripark. Dette er et arbeid som ikke kan løses av MIP AS alene, men i samarbeid med bransjeorganisasjoner, LO, NHO og våre politikere. Rammebetingelsene må bedres om vi skal lykkes med å få på plass etablering av ny industri. Samtidig ønsker vi å legge til rette for vekst i industriparken, både i form av at de etablerte selskapene vokser innen sine satsningsområder. I tillegg ønsker vi nye etableringer velkommen. Når det gjelder det siste så er ikke Mo Industripark godt nok kjent verken nasjonalt og internasjonalt, og her jobbes systematisk for å bli en mer synlig industripark.

3. Vi har flere interessante investeringsprosjekter på gang i 2015. Noen av disse er vi ikke klar til å informere om ennå, og det skyldes diverse risikoforhold som kan stoppe eller utsette prosjektene. Jeg kan imidlertid trekke frem saneringsarbeidet som skal gjennomføres i Blåbærveien. Her vil vi i løpet av 2015 ha revet alle de gamle hybelhusene samt den gamle gassfabrikken. I tillegg har vi arbeidet med tomteopparbeidelsen på Stigerplatået. Tomteområdene som fremtrer etter at disse arbeidene er ferdigstilt vil være meget attraktive. Jeg kan også nevne arbeidet med dypvannskaia hos Rana Industriterminal og energieffektiviseringsprosjekter i regi av vårt nye energiledelsessystem. Vi har fremover store ambisjoner i forhold til klima og miljø.

 

Adm. dir. Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway AS

Adm. dir. Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway AS

Glencore Manganese Norway AS, adm. dir. Bjørn Ugedal

1. I tillegg til at GMN klarte å gjennomføre et godt år produksjonsmessig, klarte vi også å drive verket med 0 skader på enge ansatte og innleide i 2014! Vi har fokusert mye på sikker opptreden og sikkert arbeide med spesielt fokus på spesielle aktiviteter som skjer under planlagte vedlikeholds-stanser, og foreløpig ser dette ut til å ha hatt god effekt. Videre fikk vi i 2014 tatt en beslutning om og investert i nytt pressfilter i vannrenseanlegget. Dette filteret er mye mer effektivt enn det gamle og vil føre til en reduksjon i produksjonen av avfall som må deponeres på mer enn 50%.

2. Miljødirektoratet har utslippstillatelsene til alle manganverk i Norge til revisjon og vi forventer at revidert tillatelse blir gitt i løpet av 2015. Den nye tillatelsen blir en tilpasning til ulike EU-direktiver og vil medføre at flere utslippselementer enn før blir underlagt konsesjoner. Vi har vært inne i en god prosess med Miljødirektoratet rundt dette og har jobbet mye med kartlegginger rundt våre utslipp. Den største utfordringen i 2015 blir derfor å skaffe oss ytterligere oversikt og kunnskap om utslippene våre samt å kontrollere disse. Det som er positivt med dette er at vi får bekreftet at norske industribedrifter befester sin stilling som de mest miljøvennlige i verden, og det er vi stolte av!

3. Det kommende året har vi ikke planer om store løft i forhold til investeringer. Vi kommer først og fremst til å konsentrere investeringene i 2015 rundt tiltak som gir en forbedring av utslipp til ytre miljø samt forbedringer i det fysiske arbeidsmiljøet.

 

I 2014 produserte Mo Fjernvarme AS totalt 75,2 GWh fjernvarme. Gjenvunnet energi fra industrien i Mo Industripark sto for hele 99,1 prosent av dette.

I 2014 produserte Mo Fjernvarme AS totalt 75,2 GWh fjernvarme. Gjenvunnet energi fra industrien i Mo Industripark sto for hele 99,1 prosent av dette.

Mo Fjernvarme AS, daglig leder Terje Sund-Olsen

1. At vi klarte å oppnå en gjenvinningsandel på 99,1 %, dvs. at fjernvarmeanlegget klarte å gjenvinne om lag 75 millioner kWh overskuddsenergi, fra bedriftene Fesil Rana Metall AS og Glencore Manganese Norway AS. Dette gir et betydelig miljøbidrag i Mo i Rana. I tillegg hadde vi en fin markedsutvikling, og fikk koblet til en rekke nye større fjernvarmekunder, bl.a. AGA’s oksygenfabrikk, nye Bilalliansen, Cirkelgården, og Fageråsen Borettslag. Det er flott at vi etter 30 år med fjernvarmeutbygging i Rana fortsatt har en slik kundetilgang.

2. Som i tidligere år er det mest kritisk for oss at spillvarmeleverandørene/smelteverkene har gode rammevilkår slik at de opprettholder normal drift. Utover dette vil jeg peke på kommunens innføring og praktisering av «Forskrift om ansvar ved legging og flytting av ledninger ved offentlig vei», som synes å bli både teknisk og økonomisk utfordrende for vår virksomhet.

3. Vi får et relativt rolig år i forhold til investeringer, og kommer til å bruke omlag 3,0 millioner kroner på nettutvidelser og-oppgraderinger. I forhold til et stadig økende behov for produksjons- og reservekapasitet, vil vi starte et arbeid for analysere behovene og med nettsimuleringer finne egnet plassering av ny reservelastsentral.

 

De nye malmvognene til Rana Gruber AS

De nye malmvognene til Rana Gruber AS

Rana Gruber AS, adm. dir. Kjell Sletsjøe

1. 2014 må dessverre totalt sett gå inn i historiebøkene som et «annus horribilis». Året ble innledet med begynnende prisfall på jernmalm, store maskinhavrier og dårlig malmkvalitet og dette krevde mye økonomisk og ressursmessig. At Rana kommune samtidig valgte å forverre en allerede svært gal eiendomstakst gjorde vondt verre. Sterk innsats fra mange medarbeidere gjorde at vi i siste halvår klarte å hindre havarier, utvinne bedre malm og faktisk sette produksjonsrekord for året under ett.

2. Rana Grubers største problem for tiden er ekstremt lave priser på jernmalm. Dette gjør at selv om vi setter produksjonsrekorder så er lønnsomheten svært lav. Men produksjonsrekorder er vår eneste mulighet til å overleve. Vi ser at mange jernmalmgruver i verden nå bukker under og vår oppgave er å sørge for at vår effektivitet er i verdensklasse til tross for norsk lønnsnivå, norsk kostnadsnivå og urimelige skatter.

3. Vanskelig økonomiske tider setter begrensninger på hvor ekspansive vi kan være. I samarbeid med LNS og et canadisk selskap holder vi for tiden på å utvikle en rubingruve på Grønland. Den vil komme i produksjon sommeren 2015. Dette er en spennende faglig utfordring for vår kompetanse på drift, geologi, finans, osv. og det er klart også spennende å se hvilken lønnsomhet vi kan få ut av dette.

 

Prosess ved Helgeland Offshore AS

Prosess ved Helgeland Offshore AS

Helgeland offshore AS, daglig leder Bjørn-Einar Nesengmo

1. Vi har i løpet av 2014 fått mange bekreftelser på at vår anvendte laserteknologi som metode for påleggssveis er i ypperste klasse og representerer en stabil og forutsigbar prosess. Dette har igjen gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder som i mange tilfeller har opplevd betydelige levetidsøkninger på sine applikasjoner.

2. Den lave oljeprisen har ført til betydelige økonomiske innstramminger hos operatørene på Norsk sokkel. Flere større prosjekter legges på is og leverandørmarkedet legges under press for å redusere kostnadene i bransjen. For Helgeland Offshore blir det svært viktig å redusere egen eksponering for disse mekanismene ved å i større grad spre markedsfokus på flere markedssegmenter. Vi har mye å tilføre bransjer som f.eks. stålverk, ferrolegeringsverk, aluminiumsindustrien, gruve- og bergverk, mekaniske verksteder og kraft.

3. For å styrke vårt tilbud til kundene og gi oss større markedsadgang planlegges det anskaffelse og installasjon av utrustning for innvending cladding med laserteknologi. Dette vil ruste oss til langt flere oppdragsmuligheter mot både landbasert industri og sub-sea markedet.

 

COOP OBS! bigger like bed hovedporten till Mo Industripark.

COOP OBS! bigger like bed hovedporten till Mo Industripark.

Coop Helgeland SA,  ved adm. dir.  Per Brochmann

1. At vi gikk fra kraftig omstilling til bærekraftig utvikling.

2. Holde markedsandelene i våre regioner. Konkurransen blir tøffere og tøffere.

3. Vi skal investere vel 9 millioner kroner på å omprofilere vår Mega butikk i Sandnessjøen til Coop Extra.

 

Produksjonen ved Wasco Coatings Norway AS ved Rana Industriterminal startet opp våren 2014.

Produksjonen ved Wasco Coatings Norway AS ved Rana Industriterminal startet opp våren 2014.

Wasco, Coatings Norway AS, ved daglig leder / Director Rik Nugteren

1. At vi fikk i gang produksjonen. Det var milepælen vår etter at vi bygget fabrikken i 2013.

2. Våre to største utfordringer er å ferdigstille Polar-led-prosjektet på en trygg og effektiv måte. Den andre utfordringen er å sikre mer jobb for å holde fabrikken gående. Det er viktig at vi vedlikeholder et høyt aktivitetsnivå her.

3. Vi kommer til å gjennomgå alle tekniske aspekter ved vår bedrift for å være forberedt på nye prosjekter, slik at vi blir mer effektive. Det er viktig for å fortsatt være konkurransedyktige.

 

Laborant Anja Gull ved Molab AS.

Laborant Anja Gull ved Molab AS.

Molab AS, adm. dir. Eigil Dåbakk

1. I 2014 fikk vi nye kontrakter og fortsatte å bygge opp vår organisasjon for leveranser mot olje- og gassindustrien. Samtidig som visse områder falt kraftig klarte vi å hente inn nytt slik at vi havnet over resultatet i 2013. På miljøområdet fortsetter vi fremgangen og er nå Norges største innen prøvetaking av utslipp til luft.

2. I 2015 må vi bli enda mer kostnadseffektive samtidig som vi fortsetter å levere ønsket kvalitet til avtalt tid.

3. Vi arbeider stadig med å bli bedre. I 2014 satte vi i drift flere nye instrumenter og metoder og ser for oss å fortsette med det.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s2

GSnr2_2015s3

GSnr2_2015s4

Del Del Del